Hele 19 bruker- og pårørendeorganisasjoner står bak brevet.

Her følger brevet i sin helhet: 

Helsedirektoratet har i mange år samlet brukerorganisasjonene på rus- og psykisk helsefeltet i brukerråd og inkludert oss i arbeidsutvalg for å få med brukerperspektivet og brukerinvolvering i sine oppgaver.

Brukermedvirkning er lovpålagt. De tidsfristene som generelt sett har vært satt den siste tiden, setter oss i stadige dilemma mellom å levere noe som vi vet at ikke alltid er bra. Vi finner grunn til å markere at vår rett til å medvirke ikke blir ivaretatt for tiden.

Vi i BrukerROP er sterkt bekymret for denne tendensen, og som vi også har meldt bekymring for til Helsedirektoratet, der arbeidene vi involveres i har svært korte frister. For mange av oss er det i det store og hele utfordrende å skaffe representanter på kort varsel, noe som også kan medføre en skjevhet til hvem som får mulighet til å bidra i arbeidene, snarere enn at vurderingene med deltagelse baserer seg på den beste og mest relevante kunnskapen. 

Særlig opplever vi å ikke ha tidsrammer som gir mulighet til å innhente eller bearbeide/forberede innspill i egne organisasjoner, eller i samarbeid med andre organisasjoner i BrukerROP. 

I verste fall blir brukermedvirkningen kun symbolsk, noe som medfører at utvikling av gode og kunnskapsbaserte tjenester ut til brukere og deres pårørende, blir til uten den viktige erfaringskunnskapen og medvirkningen fra dem det gjelder. 

Dette er en uheldig utvikling som bør tas på alvor. Vi har stor forståelse for at det er i både politikernes, forvaltningen og tjenestemottakernes felles interesse at de ulike arbeidene kommer på plass. Men vi ønsker å uttrykke bekymring for at slik arbeidene nå legges opp, så går det på bekostning av de gode prosessene som er viktig for å få til de best mulige tjenestene, til de det gjelder.

Et eksempel er det veiledende materiellet som ble sendt ut til alle landets kommuner om vilkår og rutiner for oppmøte og eventuell ruskontroll ved rådgivende enheter for russaker.

Helsedirektoratet inviterte BrukerROP (Helsedirektoratets råd for bruker- og pårørendeorganisasjonene på rus- og psykisk helsefeltet) til å velge ut representanter til å delta i arbeidsutvalg for utforming av dette materiellet. Brukerrepresentantene som ble valgt ut, fikk beskjed på en fredag ettermiddag om at utkastet er ferdig skrevet, og at det ikke ble tid til noe møte. Representantene fikk så vite at de kunne lese gjennom og gi skriftlig innspill, innen mandagen etter, før kl. 13.

Slike forhold gir selvsagt ikke mulighet for reell brukermedvirkning, likevel blir brukerrepresentantene tatt til inntekt for utarbeidelsen av dette materiellet og det blir veldig feil.

Slik vi forstår det, har Helsedirektoratet gjort en god jobb med utviklingen av dette materiellet, ut ifra de fastsatte rammer, men Helse- og omsorgsdepartementet har gitt tidsrammer for prosessen som gjør brukermedvirkning umulig.

Det eneste som er utviklet innen fristen for å opprette dette lovpålagte tiltaket, for kommunenes del, handler om generell informasjon om farer og risiko ved bruk av ulovlige rusmidler, urinprøver og eventuell tilbakeføring til straffeapparatet. Verken vi eller kommunene aner hva disse enhetene, eller denne funksjonen, ellers skal, eller bør, inneholde. Og det enda kommunene er forpliktet til å ha slike enheter/funksjoner på plass innen 1. juli i år.

Det er også uklart hvordan brukermedvirkning skal kunne skje ute i kommunene i etablering av disse enhetene. Den korte fristen gjør det umulig å få dette til både for kommunene og organisasjonene. 

Eksempelet vi bruker viser at det da skorter på en stor del av det som skal legge grunnlaget for god praksis, nemlig brukerkunnskap. Eksempelet synliggjør hvordan det i flere ledd legges opp til prosesser som hindrer den lovpålagte brukermedvirkningen.

Fra bruker- og pårørendeorganisasjoner i Helsedirektoratets Bruker-ROP:

Foreningen for human narkotikapolitikk, (FHN)
Mental Helse
ProLAR Nett
Barn Av Rusmisbrukere, (BAR)
Det Hjelper
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, (LPP)
Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord, (LFSS)
Spillavhengighet Norge
Spiseforstyrrelsesforeningen
A-Larm
Minoritetenes Interesseorganisjon, (MIO)
ADHD Norge
Hvite Ørn
Landsforeningen for etterlatte etter selvmord, (LEVE)
Ivareta
RIO
MARBORG
We Shall Overcome
Foreningen for helhetlig ruspolitikk (FFHR)