CRPD står for "Convention on the Rights of Persons with Disabilities". Konvensjonen ble vedtatt av FNs generalforsamling i 2006, og trådte i kraft i 2008. Norge ratifiserte CRPD i 2013. Den har ikke vært inkorporert som norsk lov.

CRPD skal inkorporeres i norsk rett

Regjeringens besluttet i 2021 å inkorporere FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk rett. Dette har vært etterlyst lenge, blant annet av Norges Institusjon for Menneskerettigheter (NIM). Håpet er at CRDP vil bidra til et styrket menneskerettighetsvern for denne gruppen.

CRPD inneholder ikke særskilte rettigheter, men skal sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne får innfridd menneskerettighetene sine på samme måte som alle andre. CRPD skal bidra til å motvirke diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Det er på høy tid at samfunnet slutter å behandle funksjonshemmede som en gruppe som trenger omsorg og medlidenhet og heller ser på dem som likestilte borgere med de samme rettigheter som alle andre.
NIM

Menneskerettigheter for psykisk syke og rusavhengige

Diskusjonen er om CRPD også inkluderer mennesker med rusproblemer. Noen reagerer negativt på begrepet nedsatt funksjonsevne/funksjonshemmede og frykter at dette vil forsterke stigma ytterligere. Andre ser på en inklusjon som en mulighet til å styrke rettsvernet for folk med rusproblemer.

Nedsatt funksjonsevne inkluderer psykososial funksjonsnedsettelse der fysisk og psykisk avhengighet av rusmidler kan innebære nedsatt funksjonsevne.

I praksis understreker CRPD likestilling og likeverdig deltagelse. Inntil nå har norsk lov gått foran når det er motstrid med FN-konvensjonen, fordi CRPD ikke er tatt inn som en del av norsk lov. Framover vil CRDP ha forrang.   

CRPD for folk med rusproblemer kan også bli viktig knyttet til Likestillings og diskrimineringslovens formål av 1. januar 2018: § 1 «…fremme likestilling og hindre diskriminering pga …funksjonsnedsettelse og andre vesentlige forhold ved en person»

Fagrådet vil sørge for å diskutere dette temaet med bruker- og pårørendeorganisasjonene og resten av medlemmene. Vi setter stor pris på umiddelbare innspill og meninger som dere kan sende direkte til sekretariatets e-postadresse fagraadet@rusfeltet.no

NIM vil prioritere folk med rusproblemer

NIMs direktør Adele Matheson Mestad var, uavhengig av CRPD, tydelig da hun la fram årsmeldingen for NIM 2021 denne uka. NIM vil, under ett av sine fire prioriterte områder, løfte rettssikkerheten for tre grupper;

  1. Folk med rusproblemer
  2. Innsatte
  3. Barn tilknyttet barnevernet 

Alle tre gruppene er viktige for Fagrådets arbeid og vi ser fram til å samarbeide og følge NIMs arbeid tett, i tiden som kommer. 

Se filmen "What is the UN CRPD?" her: