Erfaringer med musikkterapi er i Norge dokumentert gjennom praksisnær forskning og kvalitative studier med sterk grad av brukermedvirkning.

RCT - gullstandard

Randomiserte, kontrollerte studier (RCT) - som er anerkjent som "gullstandard"/ den beste metoden for å finne ut om en bestemt type behandling virker, har imidlertid ikke vært produsert på fagområdet musikkterapi i rusbehandling i Norge.

I andre land har dette imidlertid blitt gjort - om enn i litt andre rammer og med litt annet omfang i tilbudet, enn det som er vanlig i Norge.

Forskningen på effekten av musikkterapi på problematisk rusbruk er uferdig og ufullstendig, men Cochrane-oversikten som nå er publisert er et viktig steg i retningen av å gi støtte og evidens til det som norske forskere har funnet gjennom sine kvalitative studier.  

Musikkterapi styrker behandlingsmotivasjonen

De tydeligste positive funnene som Cochrane-oversikten peker på er at musikkterapi som supplement til tradisjonell behandling reduserer russug/craving og øker motivasjon for behandling for folk i avrusning og rusbehandling. Sterkere reduksjon i russug/craving er i studiene assosiert med musikkterapitilbud som varer lengre enn én terapitime. 

Dette er også noe det nasjonale nettverket for musikkterapi i rus og psykisk helse, har funnet i sine kvalitative brukerundersøkelser. Jo flere musikkterapisesjoner folk har deltatt i jo større nytte, beskriver brukerne for sin recoveryprosess. 

Sterke fagfolk står bak oversikten 

Forsker Claire Ghetti ved GAMUT - The Grieg Academy Music Therapy Research Centre har ledet teamet som har fått denne Cochrane-oversikten i land. Med i teamet var blant andre Lars Lien, som mange kjenner som leder av Norsk psykiatrisk forening og tidligere leder av NKROP. Lars Lien vant Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid i 2021.

Ghetti og hennes team er opptatt av at helsetjenestene i Norge får kjennskap til forskingsfunnene og det planlegges et nasjonalt webinar om musikkterapi og rusbehandling. Mer informasjon om dette kommer.

Klikk her for å lese mer om Cochrane-oversikten