Sist oppdatert 24.11.23 kl 15.20

Den skjulte folkesykdommen

I oktober arrangerte Helsedirektoratet en storslått konferanse om legemiddelavhengighet med tittelen "Den skjulte folkesykdommen". Der orienterte de om at det videre overdosearbeidet skal konsentreres om tiltak for å forebygge overdoser på andre opioider enn heroin. 

Helseminister Ingvild Kjerkol fortalte under sitt åpningsinnlegg på konferansen at den kommende overdosestrategien skal bli en del av den regjeringens forebyggings- og behandlingsreform, som skal legges fram i 2024. 

Konferansen skapte diskusjoner og bidro til to kronikker i Rus&Samfunn og kort etter konferansen tok Rusfeltets hovedorganisasjons nettverk av bruker- og pårørendeorganisasjoner initiativ og ba om et møte med Helsedirektoratet, med følgende agenda:

  1. Redselen for en opioidepidemi skaper frykt for mangelfull smertelindring hos rusavhengige innbyggere.
  2. Nettverket savner en opplysningskampanje om risikoen i å kombinere alkohol og benzodiazepiner i befolkningen. På linje med weed-kampanjen, med vekt på pårørendeperspektivet.
  3. Nettverket er bekymret for rusavhengige innbyggere knyttet til svært få nye tiltak i overdosestrategiarbeidet.

Nettverket ønsket å gi Hdir konstruktive innspill til videreutvikling og fikk invitasjon til å komme på et møte 22. november. 

Hardt presset direktorat?

Helsedirektoratet stilte med hele fem ansatte, hvilket i seg selv er en høy prioritering den timen nettverket hadde fått til rådighet. Når det er sagt ble tiden til innspill knapp. 

Hdir brukte mye tid på å forsvare sitt arbeid rundt sakene på agendaen og ga lite rom og tilsynelatende liten forståelse for våre bekymringer og innspill.
Terje Grotle, A-larm

På direkte spørsmål om nettverket kan få bidra med innspill på ulike innsatser, var svaret fra Hdir at organisasjonene må påvirke politisk ledelse og svare på høringer.

Nettverket fortalte om sine bekymringer knyttet til fokuset på risikogrupper og tolkning av statistikk. Overordnet handlet det om risikofaktorene i spennet mellom smertelindring for innbyggere med rusmiddelavhengighet og smertelindring av øvrige innbyggere grunnet sykdom eller større kirurgiske inngrep.  

"Overdose" og "rusmidler" må inkludere alkohol!

Et av nettverkets innspill var å utfordre Helsedirektoratets definisjon av begrepene "rusmidler" og "overdoser" ved rett og slett inkludere alkohol og legemidler.

Dessverre så virker det som om Helsedirektoratet fortsatt bidrar til å opprettholde et skille mellom rus (illegale rusmidler), legemidler og alkohol. Som om ikke alt dette oppleves som rusmidler for, for eksempel pårørende, når bruken er problematisk. 
Marius Sjømæling, BAR

Svakheter i tilbudet om langtidsvirkende morfin i LAR

Nettverket tok også opp utfordringene med at langtidsvirkende morfin, Contalgin, som er godkjent for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) fra 1. november, kun vil være et unntakslegemiddel. Langtidsvirkende morfin anbefales kun "hvis pasienten har utilstrekkelig behandlingseffekt eller vesentlige bivirkninger av metadon eller buprenorfin".  

Nettverket mener at tilbud om langtidsvirkende morfin på lik linje med de andre medikamentene, i større grad kunne bidratt til å tilby behandling og forebygge overdoser hos langt flere. Dette har vært årsaken til at mange organisasjoner har kjempet for dette i årevis.

Helsedirektoratet bekreftet situasjonen og fortalte det var noe av årsaken til at de søkte 24 timers morfin godkjent hos Nye Metoder. Som en konskekvens av godkjenning er målet at innbyggere som bruker Dolcontin (kortvirkende morfin) bør overføres til langtvirkende morfin. Dette er en krevende prosess både med tanke på sikkerhet og at en konvertering fra et legemiddel til et annet sannsynligvis vil kreve innleggelse for pasienten. 

Femten forslag til tiltak

Helsedirektoratet informerte nettverket om at de har sendt inn femten forslag til tiltak til helse- og omsorgsdepartementet, om forebygging av avhengighet til smertelindrende medisiner. Dette er et interndokument uten innsyn foreløpig. Det direktoratet kunne fortelle om tiltakene var at de retter seg inn mot primær og sekundærforebygging.

Blant forslagene er et varslingssystem for farlige stoffer (app) og pilotprosjekt for rusanalyse i Trondheim, Stavanger og Oslo. Leder i Rusfeltets hovedorganisasjon Jan Gunnar Skoftedalen og leder i FHN Arild Knutsen deltok tidligere i uka i et digitalt innspillsmøte hos Korus Bergen om løsninger for varslingssystemer. Ett av innspillene her fra dem, var oppfordring til tett samarbeid med KRIPOS og politiet for å raskt komme ut med riktig informasjon. 

Direktoratet bekreftet i tillegg at overdosestrategien fortsetter med fullt trykk, men foreslås inn som del av regjeringens forebyggings- og behandlingsreform. 

Jeg reagerte på at overdosestrategien foreslås å bli en del av regjeringens varslede forebyggings- og behandlingsreform. Den har siden 2014 hatt en forankring i Stortinget, gjennom Stortingets budsjettvedtak. Dersom den nå skal forankres i regjeringens kommende reform, så vil det innebære en tynnere politisk forankring. Også selv om det blir stortingsbehandling av tiltakene, så blir det de som nå sitter i posisjon som da gjør det til sin politikk i sin reform. Det kan føre til at resten av Stortinget kommer i opposisjon til reformen og dermed også til overdosestrategidelen av den. Jeg frykter at dette kan lede mot at hver enkelt kommune snart vil bestemme om de vil være med på overdoseforebyggingsarbeidet, som eksempelvis å gi tilgang til nalokson.
Arild Knutsen, FHN 

Nettverket etterlyser en bredere og mer åpen debatt om overdosearbeidet og andre innsatser, før forslag sendes inn. De har både ønske og evne til å bidra inn og til å gå foran i utvikling av tjenestetilbudene.