Prisen ble delt ut av Fagrådets styreleder Kirsten Frigstad og leder Jan Gunnar Skoftedalen under Fagrådets Ruspolitiske Seminar 27. april på Radisson Bli Plaza hotell i Oslo.

Begrunnelse
Allerede som leder av Helse og omsorgskomiteen på Stortinget i perioden 2009 - 2013 hadde Bent Høie et stort fokus på rusavhengige og rusfeltets vilkår. Han ble helseminister i 2013. Ingen helseminister har prioritert og satt rusfeltet på kartet som Bent Høie. Gjennom forrige stortingsperiode, begge de siste valgkampene og nå i ny stortingsperiode løfter han rusfeltet fram. I begrunnelsen la styret i Fagrådet frem hvordan helseministeren først og fremst lytter til brukerne av tjenestene og arbeider for pasientens helsetjeneste. Han har tett dialog med brukerorganisasjonene, lavterskeltiltak og helseforetak og viser god gjennomføringsevne på de innsatsene han lover.

Mange mener mye om innsatsene regjeringen har gjort og gjør for rusfeltet, men systematikken, den overordnede intensjonen om bedre helsetjenester for den enkelte er synlig for alle.

I statsbudsjettet for 2013 ble det lagt opp til en økning på ca 200 nye døgnbaserte rusbehandlingsplasser, den gylne regel kom i 2014 – med krav om høyere prosentvis vekst i rus og psykisk helse enn i somatikk. Fritt behandlingsvalg for ruspasienter er innført, nasjonal overdosestrategi er prøvd ut og skal revideres, ny Opptrappingsplan for rusfeltet med hovedvekt på kommunalt rusarbeid er godt i gang. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten kom i 2016 og et stort antall pakkeforløp og et nytt kvalitetsregister skal innføres i løpet av 2018. 

Fagrådets ruspolitiske seminar i 2013 hadde tittelen "Rusfri valgkamp – også denne gang?" Fagrådet var den gangen bekymret for at ruspolitikken ble borte i valgkampen. Men daværende statsministerkandidat Erna Solberg, godt hjulpet av daværende helsepolitisk talsmann Bent Høie, holdt fokus på ruspolitikk og rusavhengiges vilkår gjennom hele valgkampen.

At Bent Høie har holdt fast ved prioriteringen av rusfeltet er alene vel verdt stor oppmerksomhet. Han har også gått foran med et godt eksempel i det å endre oppfatning om et standpunkt når kunnskapen har vokst. Som situasjonen i oktober 2016 der han skiftet mening om at samfunnets reaksjoner på rusbruk skal endres fra straff til helse.

På Høyres landsmøte i 2017 kom følgelig vedtaket om at «Høyre vil føre en kunnskapsbasert ruspolitikk med begrensning av skadevirkninger og skadereduksjon som avgjørende mål, og prioritere det som har størst effekt» og at «Høyre ønsker å endre myndighetenes reaksjoner mot personer som tas for bruk og besittelse av narkotika, fra straff til hjelp, behandling og oppfølging – inspirert blant annet av portugisiske erfaringer.» Videre vedtok Høyres landsmøte å:
– Overføre ansvaret for samfunnets oppfølging av bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk fra justissektoren til helsesektoren.
– At Norge skal være pådriver globalt for en narkotikapolitikk bygget på helse, skadereduksjon og menneskerettigheter

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sa i sin landsmøtetale at han har skiftet mening vedrørende avkriminalisering fordi «organisasjonene i rusfeltet er uenig om mye, men dette er de alle enig i».

Bent Høie viser gjennom dette dyp respekt for det fagfolk og brukere står sammen om og viser også gjennomføringsevne i å endre organisering og lovverk i tråd med det han lover.

Prisens historie
Fagrådet opprettet prisen for godt ruspolitisk arbeid i 2013 for å øke interesse og bevissthet rundt godt ruspolitisk arbeid. Fagområdet rus og avhengighet var den gang lavt politisk prioritert og betegnelsen «sitter nederst ved bordet» ble ofte brukt. Det er ansatte og ledere fra Fagrådets medlemsvirksomheter som har forslagsrett. Det er Fagrådets styre, oppnevnt av årsmøtet, som velger blant innsendte forslag. Årets valg var enstemmig.

Tidligere prisvinnere:
2017: Petter Nyquist
2016: Astrid Renland
2015: Thorvald Stoltenberg
2014: Erna Solberg
2013: Laila Dåvøy