Det er store regionale forskjeller innenfor LAR-systemet. Det forteller pasientene og den årlige statusrapporteringen som Seraf gjennomfører, bekrefter det. Hvorfor det er slik ønsker regjeringen svar på.

Vi kan anta at utredningen skjer som et ledd i regjeringens bebudede forebyggings- og behandlingsreform, som er varslet i januar/februar 2024.

Mer ansvar over til fastlegen?

LAR er i dag en spesialisthelsetjeneste, men hvor fastlegen og kommunen har et stort medansvar. Nå utredes muligheten for at  fastlegen og kommunene skal ta et større ansvar for pasienter i LAR etter at de er stabilisert. Det er Helsedirektoratet som har fått i oppdrag å gjøre en vurdering av hvorvidt dette er mulig. 

Det er særlig utviklingen med nedgang i antall pasienter som får foreskrevet LAR-legemiddelet av sin fastlege, regjeringen peker på.

Cirka én av tre pasienter får LAR-medisinene foreskrevet av fastlege, men trenden er nedadgående.

Alle helseforetakene fikk før sommeren brev fra Helsedirektoratet med en rekke spørsmål om faglige og praktiske grunner til den nedadgående utviklingen.  

Avvikling av LAR-forskriften?

Helsedirektoratet har i tillegg fått i oppdrag å vurdere konsekvenser av å endre eller avvikle LAR-forskriften. Dette vil vi tro er mer kontroversielt enn endringer i hvem som foreskriver LAR-medisinen.

Grunnen til at det er en egen LAR-forskrift finner vi i formålsparagrafens annet ledd; Særreguleringen er nødvendig på grunn av bruken av sterkt vanedannende legemidler i forbindelse med legemiddelassistert rehabilitering og skal motvirke misbruk av legemidlene og forebygge skade på pasienter og tredjemann gjennom kontrolltiltak.

Systemet knyttet til LAR har fått en del kritikk fra pasientorganisasjoner og fagpersoner opp gjennom årene. For rigid, for mye kontroll og for lite individuelle hensyn, er gjengangere i kritikken. Revideringen av LAR-retningslinjen som trådde i kraft mai 2022, har myket opp en del av kritikken. Statusrapporteringen viser større brukermedvirkning og mindre kontroll, men det tar tid å innarbeide ny praksis.

En avvikling av LAR-forskriften vil sannsynligvis bety at LAR ikke vil være en spesialisthelsetjeneste og at det er opp til fastlegen å vurdere oppstart og forskrivning. Vi vil anta at saken hvor tidligere fastlege Stig Asplin mistet foreskrivingsretten, har bidratt til at problemstillingen er satt på dagsorden i Helse- og omsorgsdepartementet. Helseforetakene er bedt om å beskrive mulige faglige konsekvenser av å avvikle eller endre forskriften. 

I følge Seraf er det en stor gruppe pasienter i målgruppen (3 - 4000 personer) som ikke er en del av LAR. Noen mener det strenge kontrollregimet er årsaken til at disse pasientene ikke ønsker inklusjon i LAR. 

Lang vei frem?

Rusfeltets hovedorganisasjon har ikke drøftet dette i styret eller med medlemmene, men det er ikke tvil om at en avvikling av forskriften vil være en stor reform. I dag er cirka 8200 pasienter i LAR-systemet og er dermed en del av spesialisthelsetjenesten. Hva en enring konkret vil bety er for tidlig å si. Et forslag om avvikling av forskrift eller en betydelig endring vil skape mye oppmerksomhet. Slike forslag vil også komme ut på høring. Det betyr at en endring neppe er nært forestående og fagfeltet vil få god anledning til å drøfte dette.