Styret i Fagrådet hadde på styremøtet i desember en god diskusjon om reviderte retningslinjer, handlingsrommet for behandlere og utfordringen særlig knyttet til pasienter med samtidige lidelser med kombinasjonen avhengighet, psykiske og somatiske lidelser.

Hva med dem som ikke nyttiggjør seg LAR?

HAB er tiltenkt en liten pasientgruppe som trenger særlig tett oppfølging.  Pasientgruppen totalt, som ikke nyttiggjør seg LAR, er imidlertid bred og vi har grunn til å tro at flere ville fungert godt med et tilbud "midt i mellom" LAR og HAB; eksempelvis gjennom stabilisering på Dolcontin. Norge er et langstrakt land og LAR som system har mye å gå på både geografisk og ut fra individuelle behov.

Faren ved å ikke tematisere bredden i gruppen av mennesker som ikke nyttiggjør seg LAR, er for det første at vi mister sjansen til å hjelpe flere inn i en recoveryprosess, men vi kan også komme i en situasjon der vi knytter enkelte (for mange) til unødvendig kostbare oppfølgingstiltak i HAB. 

Nye reviderte LAR-retningslinjer er på trappene og vi krysser fingrene for at disse vil legge til rette for en fleksibel praksis. Det høringsutkastet viste var lovende, men også mer sparsommelig enn forventet. 

Handlingsrommet i LAR

Tidligere helse- og omsorgsminister Bent Høie ga i oktober 2021 Helsedirektoratet et hasteoppdrag der han blant annet ba dem om å:

  1. Redegjøre for handlingsrommet innenfor gjeldende regelverk, for legers rekvirering av narkotiske legemidler som f.eks. substitusjonsbehandling ved avhengighet til vanedannende legemidler og rusmidler.
  2. Klargjøre hvilke eventuelle endringer i regelverk som bør utredes nærmere for å sikre tilstrekkelig handlingsrom i helsetjenestene for å yte forsvarlig helsehjelp og motvirke overdoser.

Pasientene har krav på god og individuell behandling. Helsedirektoratet har tidligere redegjort godt for dagens praksis innenfor LAR, men har gitt få eller ingen konkrete råd til de pasientene som får medisinsk hjelp utenfor LAR-systemet.   

Helsedirektoratet svarte ut oppdraget etter få uker gjennom en 20- siders redegjørelse "Narkotikautløste dødsfall og rekvirering ved avhengighet til vanedannende legemidler og rusmidler". Dokumentet ender opp i ni anbefalinger som blant annet foreslår å etablere prøveprosjekt i utvalgte storbyer for substitusjonsbehandling ved avhengighet til benzodiazepiner og sentralstimulerende rusmidler, i form av randomiserte kliniske studier (RCT), med involvering av brukerorganisasjoner i utforming og gjennomføring av prosjektene.

To andre forslag fra direktoratet er å etablere lavterskel-LAR dersom dette mangler, og at helseforetakene bør dekke innkjøp av substitusjonslegemidler til bruk i nedtrapping i regi av lege i TSB (i likhet med hva som gjelder ved substitusjonsbehandling i LAR).

Direktoratet foreslår også å endre rekvireringsforskriften for å sikre hjemmelsgrunnlag for kortvarig stabiliserende bruk av substitusjonslegemidler i øyeblikkelig hjelp-situasjoner og for å sikre at metadon ikke kun kan rekvireres når "kriteriene for legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk er oppfylt", men også når lege i TSB foretar en nedtrapping.

Substitusjonsbehandling som begrep kan kanskje på sikt erstatte legemiddelassistert rehabilitering (LAR). LAR har i stor grad blitt et behandlingssystem, mer enn et medisinsk recoveryorientert begrep. 

OM HAB: I januar åpner HAB i Oslo med tilbud om Diacetylmorfin (heroin) for en liten gruppe pasienter (målet er ca 15 pasienter i løpet av prosjektets første tre måneder). Pasientene vil få tilbud om intravenøs injeksjon eller tabletter og må ta dette flere ganger i døgnet. I praksis betyr dette at pasientene må møte opp for inntak av legemiddelet to ganger daglig, sju dager per uke. Det vil ikke bli gitt ta-med-hjem doser. Alle inntak skjer under påsyn av helsepersonell heroinassistert behandling 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har gitt Oslo universitetssykehus i oppdrag å planlegge, og etablere tilbudet i Oslo. Et lignende tilbud skal etableres i Bergen. Begge prosjektene er en del av et femårig forsøksprosjekt som følges tett av forskere. Tilbudet vil være i drift fra januar 2022.