Asplin er i dag bydelsoverlege i bydel Frogner i Oslo. Han har viet store deler av karrieren til å hjelpe mennesker med alvorlig rusavhengighet.

Asplin mistet forskrivningsretten for tre år siden etter at Helsetilsynet undersøkte seks av hans pasienter med medikamentavhengighet. Helsetilsynet konkluderte med at praksisen var uforsvarlig. Dermed mistet over 100 andre pasienter med samme problem Asplin som fastlege.  

Fikk stående applaus

Da Stig Asplin ga sin forklaring i retten fikk han stående applaus av tilhørerbenken. Asplin mener det var nødvendig å utfordre retningslinjene i behandlingen av denne pasientgruppen og at de ville kjøpt medisinene på gata dersom de ikke hadde fått dem fra ham. Statens representant pekte imidlertid på flere problematiske sider ved Asplins praksis; liberale henteordninger, manglende oppfølging av advarsler og mangelfull journalføring.

Asplin på sin side mener at fastlegers frykt for å bli fratatt forskrivningsretten gjør at de vegrer seg for å behandle rusavhengige.

Vil anke dommen 

I dommen heter det at "Asplins manglende forsøk på å motivere pasientene for behandling i LAR og TSB er kritikkverdig. Det er vanskelig å gi ham støtte for argumentet om at pasientene alternativt ville kjøpt narkotika illegalt når han i så liten grad har forsøkt å få til dialog rundt et behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten». 

Selv om tingretten frikjente staten, pekte de på er usikkerhet rundt hva som er, og har vært, vanlig praksis blant leger. Beslutningen om å frata Asplin forskrivningsretten er dermed noe uklar. I dommen fra Oslo tingrett står følgende:

Saken reiser problemstillinger som ikke har vært prøvd for domstolene tidligere, og Asplin og hans støttespillere oppfatter saken som svært prinsipiell

Asplin slipper på grunn av dette saksomkostningsansvar. - Det er mange svakheter i dommen og vi kommer ikke til å gi oss nå, sa Stig Asplin til Dagbladet etter dommen falt fredag 24. mars. Advokatfullmektig Synne Bernhardt i Advokatsamarbeidet Sjødin Meling & Co representerte Asplin i tingretten. 

Uforsvarlig behandling?

Rus&Samfunn intervjuet Stig Asplin i september 2022, rett etter hans bokutgivelse  "Uforsvarlig behandling?". Journalisten spurte hva Asplin ville med boka:

— Først og fremst vil jeg bidra til å forandre behandlingen av rusavhengige; men da må vi endre behandlingsfilosofi. Det er det et skrikende behov for. Etter så mange år med rusavhengige pasienter er jeg dypt overbevist om at straff, kontroll og mistro ikke virker.

— Hva er det som virker da?

— Respekt og tillit. Og pragmatisme, altså å møte pasienten der han er og legge listen slik at det er mulig for ham å komme over. Kvalitet i dette arbeidet vises ikke i raske resultater, men i å beholde pasienten i behandling over lang tid, helst livslangt. Det krever tålmodighet, men kanskje viktigst; man må ha pasienten med seg i beslutningprosessen. Det kalles brukermedvirkning og er faktisk lovpålagt.

Les hele intervjuet ved å klikke her