I forkant av Arbeiderpartiets landsmøte var det knyttet spenning til om de ville støtte et forslag om avkriminalisering. Usikkerheten var særlig knyttet til hva partileder Jonas Gahr Støre mente om spørsmålet. Da han mot slutten av debatten sa nei til avkriminalisering, var det spikeren i kista for forslaget.

Arbeiderpartiet har nå vedtatt et program på rusfeltet som er noe mer omfattende enn det opprinnelige utkastet til program. Det skyldes mest sannsynlig den kraftige oppmerksomheten dette spørsmålet hadde i forkant. Hva Arbeiderpartiet faktisk vedtok finner du nederst i artikkelen.

Delte meninger og varsel om utmeldinger 
Flere politiske kommentatorer fra Amedia (tidligere A-pressen) mener Arbeiderpartiets forslag gir "en mye bedre rusreform". Kommentatorer fra borgelige aviser mener Arbeiderpartiet har "drept rusreformen", at "Ap lytter ikke til forskning"og at "å si nei til avkriminalisering er ren gambling med de svakeste i samfunnet".

Av de 289 delegatene på landsmøtet var det 188 som stemte for flertallets innstilling, 101 stemte for et forslag som innebar avkriminalisering for alle.

Ute blant Arbeiderpartiets medlemmer og sympatisører har det også vært delte meninger. Tilhengerne er naturlig nok meget godt fornøyd, mens flere medlemmer har varslet utmeldinger, deriblant vinner av Fagrådet pris for Godt rusfaglig arbeid i 2008, Dagfinn Haarr. Han er bystyremedlem for Arbeiderpartiet i Kristiansand.

Straffereaksjoner skal videreføres
Arbeiderpartiet vil videreføre straffereaksjoner for bruk og besittelse av narkotika. Her er partiet ikke i tråd med flertallet av fagfolkene i Fagrådets undersøkelse hvor kun 25% ønsket å videreføre straffereaksjonene.

Arbeiderpartiet vil gjøre endringer i lovverket som sikrer en avkriminalisering for mennesker med "tung rusavhengighet". Det gjelder for bruk og besittelse av mindre brukerdoser. Her har mange allerede reist spørsmål om hva en "tung rusmisbruker" er og hvor mye som defineres inn under "mindre brukerdoser". Det er ikke naturlig at det spesifiseres i et partiprogram, men er et forhandlingstema i Stortinget. Mest utfordrende er det å definere hva tung rusavhengighet innebærer. Det baserer seg i stor grad på en sterotyp oppfatning av hva rusavhengighet er.

Mange brukere reagerer kraftig på at leder av redaksjonskomiteen, Anniken Huitfeldt, sidestilte rusavhengige med barn og utilregnelige når hun argumenterte for innstillingen som ble vedtatt.

Slette rulleblad?
Et av forslagene som reellt er nytt og spennende, er forslaget om å begrense hvor lenge bruk og besittelse av brukerdoser forblir på rullebladet. Jonas Gahr Støre knytter det i sin forklaring opp mot unge mennesker og feilsteg i ungdommen. Betyr det kun forseelser som er begått før fylte 18, 23 eller 25 år? Vedtaket knytter det ikke opp mot alder. Det blir interessant å se hvis det forslaget skal operasjonaliseres.

Høie åpner for forhandlinger
Høyre og helse- og omsorgsminister Bent Høie har allerede åpnet for forhandlinger om rusreformen i Stortinget. Saksordfører Sveinung Stensland har en stor jobb foran seg for å få dette i land innen 27. mai slik det er planlagt med votering i Stortinget 3.juni.

Det kan gå mot en utsettelse, men 16.juni skal være siste frist hvis det skal behandles i denne perioden. Noen av tilhengerne har antydet at det bør utsettes til etter stortingsvalget slik at det blir en sosialdemokratisk reform. Men her er det nok Arbeiderpartiets helsepolitikere på Stortinget som vil spille en sentral rolle.

Rusfeltet vil samarbeide
Fagrådet er skuffet over utfallet. Vi har flere årsmøtevedtak på at vi ønsket en endring fra straff til helse. Skulle det bli regjeringsskifte etter valget, og Arbeiderpartiet blir en del av den nye regjeringen, vil Fagrådet følge med og samarbeide om økt satsning på rusfeltet. Det gjelder å forsterke en god forebyggende linje, sikre økte ressurser til kommunalt rusarbeid og bedre rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. 

Hva vedtok Arbeiderpartiet?
Alle partier bruker mange ord for å beskrive situasjonen og fortelle hvor de vil. Vår vurdering er at det er få nye tanker, men en forsterkning og forbedring av allerede eksisterende politikk. Med et lite forbehold om at vi ikke har fanget opp alt så vil Arbeiderpartiet: 

 • Øke ressursene til politiets innsats mot narkotikakriminalitet og forebygging.
 • Gjennomføre en behandlingsreform for "de tunge brukerne" ved å:
 1. Gjennomføre en forebyggings- og behandlingsreform med styrking av kommunenes forebyggende tilbud,  kapasiteten i tverrfaglig spesialisert rusbehandling og tiltak for økt livskvalitet for rusavhengige.
 2. Styrke de medikamentelle rehabiliteringstilbudene.
 3. Ha et integrert ettervern som sikrer at behandlingsinstitusjoner følger opp          rusavhengige etter at de er ferdige med døgnbehandling og at rusavhengige får hjelp til å komme tilbake til ordinært arbeidsliv, utdanning eller annen aktivitet.
 4. Sørge for et botilbud med avstand til rusmiljø og mulighet for oppfølging for rusavhengige. Sørge for å få på plass rusmestringsenheter i alle landets fengsler, som er redusert gjennom regjeringens ABE-reform, slik at også innsatte får den hjelpen de trenger for å mestre livet etter straffegjennomføring.
 5. At rusavhengige sikres et helhetlig helsetilbud hvor både somatisk og psykiske lidelser blir utredet og ivaretatt i behandling. 
 6. Gi nødvendig faglig oppfølging av pårørende til pasienter i rusomsorgen slik at de kan støtte sine nærmeste i deres behandling og hverdag.
 • Styrke forebygging blant unge ved å:
 1. Satse på kunnskapsbaserte rusforebyggende tiltak rettet mot ungdom som kan sikre at ungdom ved førstegangsforseelser tilbys god tverrfaglig oppfølging av helsetjenestene i kommunen ut fra den enkeltes livssituasjon.
 2. Ha som hovedregel at reaksjonen i møte med ungdom og førstegangsforseelser, som tas for bruk og besittelse av narkotika, bør være påtaleunnlatelse og tverrfaglig oppfølging, gjennom forpliktende helse- og sosialfaglige oppfølgingsløp i samarbeid mellom politiet og helsetjenestene i kommunene. 
 3. Evaluere bruken og effekten av ordninger med ruskontrakter og andre typer forpliktende avtaler for ungdom. 
 4. Foreslå begrensninger for hvor lenge bruk og besittelse av brukerdoser forblir på rullebladet. 
 5. Foreslå et regelverk som sikrer at de som søker helsehjelp eller hjelp ved ulykker ikke straffes for oppbevaring av brukerdoser. 
 6. Sikre at helsepersonells opplysningsplikt knyttet til pasienters rusbruk må bero på en konkret vurdering, ikke hvorvidt rusmidlet er lovlig eller ikke.