Det knytter seg stor spenning til hva landsmøtet i Arbeiderpartiet vil si om regjeringens forslag til ny rusreform. Fagrådet har i perioden 7. - 14. april gjennomført en Questback-undersøkelse.

I vår undersøkelse sier 60,9% av dem som arbeider i rusfeltet ja til å avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika til eget bruk. 25,1% sier nei til forslaget fra regjeringen. 14% har ennå ikke bestemt seg.

Undersøkelsen ble sendt ut til dem som mottar Fagrådets nyhetsbrev og 718 personer har besvart undersøkelsen. Et flertall av dem som har svart jobber innenfor kommunale tiltak, TSB og ideelle lavterskel/omsorgstiltak.

Ja i hele landet, blant alle aldersgrupper og i alle områder av rusfeltet

Vi har fått svar fra hele landet og i alle fylker er det flertall for reformen. I alle aldersgrupper er det flertall for reformen og blant alle de ulike fagfeltene. Det er større oppslutning i kommunene enn i TSB, men et stort flertall begge steder. 

Vi har spurt respondentene om å oppgi den viktigste grunnen for at de sier ja eller nei til reformen.

Straff virker ikke

Av dem som svarer ja til reformen oppgir nesten halvparten (46.2%) at straff ikke virker, som den viktigste grunnen til at reformen bør vedtas. 18,5% sier, vi straffer ikke folk som skader seg selv. 16,5% mener flere vil be om og få tilgang til hjelp. 10,3% mener det vil redusere stigma og 6,4% mener det vil gjøre det lettere å komme i kontakt med unge.

Flere vil tro narkotika vil bli lovlig

Av dem som svarer nei til reformen oppgir 35% at flere vil tro at narkotika blir lovlig, som den viktigste årsaken til sitt nei. 31,7% sier forebygging blir vanskeligere. 13,3% sier at de mener en avkriminalisering vil føre til økt bruk, 11,1% mener tilgjengeligheten vil øke, 3,3% mener politiets verktøykasse blir dårligere og 1% mener at straff virker.

Flere alternativer

Mange, både på ja og nei siden, skriver i sine kommentarer avslutningsvis at de gjerne ville krysset av på flere av argumentene. Vårt utgangspunkt var å prøve og se om det var klare preferanser. Det mener vi at svarene viser, selv om også vi skjønner at det ofte er en helhet som er avgjørende for de fleste.

Kilde til kunnskap

Når vi spør hva som den viktigste kilden til kunnskap er svarer hele 42,3% erfaringsbasert kunnskap, altså gjennom jobben sin. 18,8% svarer NOU-utredningen og 17,8% svarer forskning.

Hvor jobber de som har svart?

Vi har vært opptatt av å se om det er noen forskjeller på svarene ut fra hvor en jobber. Det er flere som er positive til reformen blant de som jobber i lavterskel, forskning og kommunale tjenester enn i TSB og NAV.

 • 34,5% jobber i kommunale tjenester. 58% sier ja, 25% nei
 • 24,8% jobber i Tverrfaglig Spesialisert Behandling. 54% ja, 29% nei.
 • 10,7% jobber i ideelle lavterskel/omsorgstilbud. 66% ja, 23% nei
 • 5,7% jobber i forskning/undervisning. 76% ja, 20% nei.
 • 5,7% jobber i bruker- og pårørendeorganisasjoner. 83% ja, 15% nei.
 • 3,8% jobber hos myndigheter. 67% ja, 19% nei.
 • 3,2% NAV. 44% ja, 44% nei.
 • 1,7% forbund. 83% ja, 17% nei.
 • 9,9% annet. 62% ja, 24% nei.

Alder

Vi har også sjekket ut i forhold til alder og alle aldersgrupper har et flertall for ja. Det er flest tilhengere blant dem under 30 år og flest motstandere blant dem over 70. Nå er det riktignok færre antall under 30 år og over 70 år som har svart. Flest svar har vi fått i aldersgruppen 50 - 59 år.

 • 36,9% er i aldersgruppen 50 - 59 år. 56% sier ja, 26% nei.
 • 30,2% er i aldersgruppen 40 - 49 år. 61% sier ja, 26% nei.
 • 17,8% er i aldersgruppen 60 - 69 år. 64% sier ja, 24% nei
 • 10,4% er i aldersgruppen 30 - 39 år. 69% sier ja, 20% nei.
 • 3,3% er over 70 år. 54% sier ja, 29% nei
 • 1,4% er i aldersgruppen 18 - 29 år. 89% sier ja, 11% nei.

 

Fylke

Vi har også spurt hvilket fylke de som svarer bor i og vi har fått svar fra hele landet. Flest fra Oslo, Viken og Innlandet. Blant fylkene er det Innlandet som har flest som sier nei til reformen (35%). Men de er likevel i mindretall i sitt fylke for 47% sier ja. Det er folk i Oslo, Rogaland, Vestland og Trøndelag som er mest positive til reformen.
Oslo 78% ja, 12% nei.
Rogaland 72% ja, 10% nei.
Vestland 64% ja og 16% nei.
Trøndelag 62% ja, 15% nei.

I tråd med befolkningen

Vår undersøkelse og våre svar er stort sett er i tråd med undersøkelsen fra Kantor, (publisert 14. april) som viser at 67% av befolkningen er for reformen, 19% sier nei og 14% vet ikke.