Flere i rusbehandling, flere i døgn og færre polikliniske konsultasjoner er overskriftene i aktivitetsdata innenfor spesialisthelsetjenesten i 2022.

Så skal vi legge til at nedgangen i polikliniske konsultasjoner er på de indirekte konsultasjonene, det vil si telefon og videomøter. De indirekte konsultasjonene hadde som kjent en kraftig vekst under pandemien.

Det er en liten økning i direkte polikliniske kontakter, ca 3000 konsultasjoner. Mens det er ca 33 000 færre telefon- og videokonsultasjoner.

Vi skal være forsiktig med å spekulere i årsaken, men det er grunn til å undres over den kraftige nedgangen i telefon og videokonsultasjoner. Er det vurdert som faglig dårligere og/eller er det takstene som ikke er gode nok?

Fritt behandlingsvalg

Innenfor fritt behandlingsvalg fikk 558 personer rusbehandling i 2022. Det tilsvarer omtrent økningen på to prosent. Pasienter som er i institusjoner som har avtale både med et regjonalt helseforetak og Helfo inngår ikke her. (Slik som Valdresklinikken som vi skrev om forrige uke).

Fritt behandlingsvalg innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er kun døgnbehandling og innenfor døgnbehandling utgjør disse pasientene ca 14 prosent av alle innlagt i 2022. Ordningen ble avviklet 1. januar 2023 med overgangsordning på inntil 12 måneder. Alle pasienter innenfor ordningen har fått innvilget rett til helsehjelp av en vurderingsenhet.

For fremtiden skal disse få sitt tilbud innenfor de offentlige sykehusene eller hos en ideell institusjon som har avtale med et regionalt helseforetak. Et åpenbart spørsmål er likevel om dette er pasienter som ellers ikke ville søkt behandling. Det svaret får vi først om et år.

Ventetid

Ventetiden innenfor TSB gikk ned med én dag fra 2021. Nå er gjennomsnittlig ventetid 32 dager. Det er betydelig lavere enn innen psykisk helsevern (50 dager), barne og ungdomspsykiatrien (53 dager) og somatikk (68 dager). 

Fristbrudd

TSB er sektoren med lavest fristbrudd; 2,7 prosent. Med fristbrudd menes andelen som ikke har fått igangsatt behandling innen den fristen som er satt. Til sammenligning er andelen med fristbrudd innenfor psykisk helsevern 5,4 prosent.