Boligprosjektet gir tilbud til seks innbyggere. Fire er i tillegg under vurdering. Prosjektet skulle startet i februar 2021, men ble forsinket på grunn av koronasituasjonen og problemer med å få ansatte raskt på plass. Fra mai har prosjektet vært i full sving. 

Prosjektet antok i søknaden til Stiftelsen DAM en målgruppe på 4-6 personer, men gir allerede tilbud til seks innbyggere. 

Hva er målet med prosjektet "Trygt hjem for hjemløse"?

Hovedmålet er å etablere permanente botilbud for personer som har redusert evne til egenomsorg og som ønsker en trygg bolig. Tilbudet skal ivareta den enkeltes behov, understøtte funksjonsendringer, samtidig som det legges til rette for å delta i meningsfulle aktiviteter.

Tiltaket er en pilot der en tilstreber å lage en boligversjon av Gatehospitalet i Bergen både faglig og ideologisk. De som får tilbud om bolig er innbyggere som har vært innlagt på Gatehospitalet eller andre som trenger boligtilpasning. De som bosettes skal ha behov for en permanent bolig på bakgrunn av rusavhengighet i kombinasjon med kognitive, psykiske og somatiske utfordringer. 

Eksempler på årsaker til innleggelse på Gatehospitalet kan være: smerter, kreft, nyresvikt, KOLS, sår/abscesser, DVT, fysisk/psykisk utmattelse, under- og feilernæring, infeksjoner, HIV, Hepatitt-C, nedsatt allmenntilstand, pre- og postoperativt, tannbehandling og generell helseutredning.

Erfaringer etter seks måneders drift

Erfaringene etter seks måneder forteller om strevsomme samarbeidsvilkår knyttet til en svært sårbar målgruppe. De ansatte forteller at en rekke instanser har vært involvert over tid, men at ingen av de seks innbyggerne i prosjektet har noen form for individuell plan fra det offentlige. Dette er et tankekors da alle har behov for koordinerte tjenester fra flere instanser. Individuell plan er en lovfestet rettighet for mennesker som har behov for eller mottar tjenester fra flere instanser samtidig.

Det er tankevekkende at ingen av de seks deltagerne kan huske å noen gang ha blitt spurt om, eller tilbudt, individuell plan tidligere.  
Prosjektleder og forsker for Frelsesarmeens rusomsorg Hilde Sylliaas. 

De ansatte vet ikke årsaken, men forteller at det er utfordrende å få til et godt og planmessig samarbeid med andre hjelpeinstanser. Mye av dette var Frelsesarmeen klar over da de søkte om prosjektmidler og det var kanskje nettopp disse "hullene" i hjelpetilbudene som Stiftelsen DAM ønsket å bidra til å tette. Oppdagelsen av mangelen på individuelle planer er verdt prosjektet i seg selv, sier Sylliaas. Hun understreker at erfaringene blir viktige å arbeide videre med i fortsettelsen av prosjektet.

Varierende og omfattende behov

Behovene til innbyggerne som deltar i prosjektet er svært varierende og omfattende. Det er et spenn fra hjelp til utflyttingsvask, oppfølging rundt innleggelse i rusbehandling til innleggelse i avrusing eller Gatehospitalet for somatisk sykdom eller operative inngrep. 

Prosjektet tilbyr også en bredde i aktiviteter fra turer, kaffebesøk, handling, rydding og musikktilbud. Om få uker arrangerer prosjektet et eget musikkseminar der flere sentrale musikkterapeuter i Bergen skal bidra. 

Prosjektet jobber med å få formalisert og strukturert samarbeidet i  hjelpeapparatet for hver enkelt. Vi har oppdaget en hel del utfordringer, alt ut fra hvilken bydel og hvilke kontaktpersoner den enkelte har rundt seg. Dette inkluderer også mangelen på individuelle planer og konkrete ukeplaner for den enkelte.
Guro Lien, prosjektmedarbeider. 

Fagrådet er glad for at prosjektet har kommet så godt i gang og at det allerede har avdekket utviklingsområder og gir tilbud om trygge hjem for sårbare innbyggere i Bergen.