Torsdag 9. juni hadde Pasient og brukerombudet i Oslo og Viken, og Sosial-og eldreombudet i Oslo et seminar om:
1. tilbudet til mennesker med både rus og psykiske problemer (ROP-pasienter)
2. barn og unge med psykiske lidelser

Hvordan kan vi styrke tilbudet til mennesker med ROP-lidelser?

Ett av svarene er god ledelse, gode planer og kunnskap om hva som virker.

Direktør i Velferdsetaten Guri Bergo, hadde et solid innlegg på seminaret der hun redegjorde for Velferdsetatens satsinger. - Vi ønsker å skape varige endringer, sa hun og viste blant annet til Program for rusfeltet i Oslo 2020 – 2024 (PRIOslo), strategien En psykt bra by, Oslostandarden  og diverse kunnskapsrapporter som Oslo har utarbeidet de siste årene. 

Innlegget til Bergo viste hvordan Velferdsetaten over år har arbeidet systematisk for å få til strukturelle endringer som skal føre til bedre tjenester for byens sårbare innbyggere. 

Velferdsetaten står midt oppe i en desentralisering av tjenestene der boliger og hjelpetjenester skal flyttes fra sentrum ut i bydelene. Bergo var likevel tydelig på at målet ikke er å bygge ned alle av Velferdsetatens institusjoner, men beholde "de riktige". Per i dag har kommunen 657 institusjonsplasser med 77 prosent belegg. -150 plasser står til enhver tid ledig og det betyr at noen av plassene er feil tilbud til innbyggerne våre, sa Bergo. - Vi trenger mange flere boliger samlokalisert med en base med høy kompetanse, akkurat som Ljabruveien, sa hun. Målet er å komme opp i 55 boliger av denne typen. 

Et utvalg bilder fra seminaret:
Øverst fra venstre: Ordfører i Oslo Marianne Borgen åpnet seminaret, leder for 24SJU Aino Lundberg holdt innlegg om situasjonen for mennesker med ROP-lidelser. Varaordfører i Oslo Abdullah Alsabeehg åpnet seminarets andre del om hvordan sikre at barn og unge får riktig psykisk helsehjelp, 16 år gamle Hanna Ponterius fra Ungdommens bystyre holdt et imponerende og konkret innlegg om hvordan og hvorfor vi må senke terskelen for psykisk helsehjelp til barn og ungdom. Teamleder Martin Greger fra akuttovernattingen ved Prindsen mottakssenter fortalte om deres tilbud og utfordringer for folk som blir boende over tid på et sted best egnet for en til tre netter. To av arrangørene fra Pasient- og brukerombudet i Oslo og Viken; teamleder Oddvar Thorbjørnsen Faltin og pasient- og brukerombud og sosial- og eldreombud i Oslo Anne-Lise Kristensen.

Nederst fra venstre; Stian Biong, fagsjef for Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid i Oslo. Boing la særlig vekt på strategien en Psykt bra by og trakk fram tilgjengelige og kontinuerlige tjenester som avgjørende for å hjelpe mennesker til å finne mening i en hverdag med mindre rusmidler eller helt uten rusmidler. 

Rådgiver i Fagrådet Torhild Kielland hadde også et innlegg der hun særlig la vekt på den gruppen av mennesker som er "uoffisielle ROP-pasienter" - de som ikke er utredet eller kartlagt fordi atferd, vold og kriminalitet har satt en stopper for hjelpetjenester. Dette skaper planløse tiltak og uverdige livssituasjoner som igjen fører til at folk blir svingdørspasienter, svingdørsbeboere og svingdørsinnsatte. 

I seminarets siste del om å sikre barn og unge riktig psykisk helsehjelp holdt direktør i Ukom Pål Iden (siste bilde nederst til høyre) et innlegg om hva som truer rask psykisk helsehjelp for barn og unge. Han mente blant annet at det er et "kritisk knekkpunkt" for mange unge da de beslutter å søke hjelp. Det at hele tjue prosent avvises av BUP etter henvisning fra fastlege sier mye om at vi har et feil rigga behandlingsapparat, sa han. Det er press på utskrivninger, mindre tid per pasient, lengre ventetid, manglende tilgang på rett kompetanse, mindre fleksibilitet og mindre foreldrestøtte. Vi trenger forutsigbare, sammenhengende og integrerte hjelpetjenester som vet godt om hverandre.

Vi må avskaffe henvisninger, avslagsbrev og ventetider. Dette passer ikke inn for unge med problemer. 
Pål Iden, direktør Ukom

Du kan se deler av seminaret på Pasient og brukerombudets Facebook-side.