Bakgrunnen for møtet

Bruker og pårørendeorganisasjonene er bekymret for utviklingen innen rusbehandling og situasjonen for Frankmotunet spesielt. Engasjementet i Facebookgruppen «La Frankmotunet leve» har gjort sterkt inntrykk på organisasjonene. Nettverket inviterte sist uke ledelsen i Tyrili til et møte og mandag 7. februar ble møtet avholdt.

Bruker- og pårørendenettverket i rusfeltet er en samarbeidsarena for å fronte rusfaglige og ruspolitiske saker. Nettverket koordineres av Fagrådet.
Nettverket skal blant annet arbeide med saker som organisasjonene har felles forståelse for og løfte opp saker der de vil avklare enighet, og arbeide for å fremme bruker- og pårørendes interesser og grunnleggende rettigheter i samfunnet. 

Innledende spørsmål

Innledningsvis ga organisasjonene uttrykk for forventninger til Tyrili og hadde ulike spørsmål om prosess, hvilke nasjonale føringer Tyrili har lagt til grunn, ivaretakelse av brukermedvirkning, hvilke tiltak som er satt inn for å redusere uro blant ansatte, pasienter og pårørende slik at det ikke går ut over kvaliteten på behandlingen.

Til stede på møtet var:
Anders Dalsaune Jansen, stiftelsesleder Tyrili
Camilla Fjeld, nestleder Tyrili
Arild Knutsen, FHN
Asbjørn Larsen, RIO
Tommy Sjåfjell, A-larm
Michael Lindholm, Ivareta
Ida Olsen, proLAR Nett
Vidar Hårvik, Marborg (deltok 15 minutter)
Jan Gunnar Skoftedalen (ordstyrer) og Torhild Kielland (referent), Fagrådet

Informasjon fra Tyrili om prosessen

Anders Dalsaune Jansen redegjorde for prosessen, de vurderinger som er lagt til grunn og nødvendig omorganisering av tilbudet i Stiftelsen. Bakgrunnen er en reduksjon av 27 behandlings- og rehabiliteringsplasser i sykehusområdet til Sykehuset Innlandet. Fire ulike alternativer på kort og lang sikt er grundig vurdert. Tyrili vektla betydningen av at alle pasienter i framtiden, skal ha et tilbud i Tyrili, også hvis de har ulike funksjonsnedsettelser. Argumentene er de samme som ble presentert i Tyrilis nettsak 20. januar; sentralisering, nærhet til kollektivtransport, nærhet til sykehus og en byggeteknisk standard som sikrer universell utforming.

Etter 20. januar har det store engasjementet gjennom «La Frankmotunet leve» bidratt til at «spillereglene» Tyrili har lagt til grunn, er endret. Både Helse Sør-Øst og politisk ledelse i Helse og omsorgsdepartementet mener at det ikke foreligger noen slike føringer som har kommet frem i debatten. Det overrasker ledelsen i Tyrili. Uansett må Tyrili legge ned en av sine institusjoner på bakgrunn av tap av plasser i Innlandet.

Liten brukerinvolvering

Det har vært liten brukerinvolvering i prosessen. Tyrilis "tenketank"/ brukerråd har ikke fungert som ønskelig under pandemien, og Tyrili mener de kunne gjort mer på dette punktet. Ettersom tap av plasser ble offentlig i desember 2021 har tiden vært knapp for brukerinvolvering sett opp mot andre hensyn og forpliktelser/bindinger overfor medarbeidere og masseoppsigelser.

Pasientene/brukerrådet var med andre ord ikke involvert i hvilken enhet som ble valgt lagt ned. Situasjonen er drøftet med tillitsvalgte, men handlingsrommet var trangt, beskriver Tyrili. Nettverket oppfordret Tyrili-lederne til å skru sammen brukermedvirkning på en bedre måte i framtida.

Intern uro

Nesteleder i Tyrili Camilla Fjeld gjorde rede for ulike tilbud som nå er tilgjengelig for å redusere uro blant ansatte - og for å unngå at uroen smitter over på pasienter. Behovet for informasjon er stort, og et kriseteam av psykologer er tilgjengelig for alle ansatte som er berørt. Full drift blir opprettholdt så lenge det er pasienter innskrevet på Frankmo.

Tyrili har videre et livsgrunnlag å tilby alle ansatte videre – med et overskudd av stillinger i Molde og eventuelt ved andre enheter. De innser samtidig at folk bor i Folldal og at flytting er en større beslutning. Tyrili som helhet jobber for å unngå at dette skal føre til interne stridigheter mellom enheter.

Hvordan forvalte engasjementet?

Nettverket ønsket råd fra Tyrili knyttet til hvordan de kan forvalte engasjementet til nytte for utviklingen av rusbehandling framover. Nettverket ba også om tettere dialog om spilleregler knyttet til anbud, for å skape større forutsigbarhet for både ansatte og pasienter. Tyrili er glad for engasjementet som vedtaket har ført til. De hadde ingen klare råd, men bekreftet at de gjerne bidrar med innspill i prosessen videre.

Et knippe sitater fra nettverket: «Vi har ikke sett maken til brukeropprør – det er et enormt engasjement – vi må legge til rette for mangfold i tilbud – alle tilbud kan ikke være for alle – vi trenger differensierte tilbud i TSB, Intet om oss uten oss!».

Nettverket avsluttet med å tilby bistand til Tyrili i brukermedvirkning - og en henstilling om å bevare Frankmotunet.

Anders Dalsaune Jansen og Camilla Fjeld takket bruker- og pårørendeorganisasjonene for invitasjonen.