Det kan vanskelig tolkes annerledes enn at direktoratets ledelse ikke ser TSB som en fullverdig spesialisthelsetjeneste på linje med psykisk helse og somatikk.

Melder Helsedirektoratet seg av regjeringens satsing på rusfeltet?

TSB organisert under forebygging!
Etter den siste omorganiseringen i Helsedirektoratet finner vi TSB i divisjon "Folkehelse og forebygging" i avdeling "Psykisk helse og rus". Idéen kan være forebygging mot ytterligere skade, men for en pasientgruppe der flertallet har behov for spesialisthelsetjenester over tid virker dette ulogisk.

Til sammenligning ligger somatiske og psykiske spesialisthelsetjenester i divisjon "Kvalitet og forløp" under avdeling "Spesialisthelsetjenester". Begrunnelsen for å splitte disse tre spesialisthelsetjenestene i to ulike divisjoner og legge TSB under forebygging er uklar.

Vi trenger et eget nasjonalt fagdirektorat for rus og avhengighet!
For å sikre satsingen på rusfeltet knyttet til NOU (fra straff til helse), Opptrappingsplanen, pakkeforløp, revidering av retningslinjer og kompliserte anbudsprosesser trenger vi en god nasjonal koordinering og et ansvarlig, tilgjengelig fagdirektorat for rus og avhengighet.

Portugal blir ofte nevnt og deres SICAD (General Directorate for Intervention on Addictive Behaviours and Dependencies) har vært avgjørende viktig i landets etablering av ny ruspolitikk.

Slik utviklingen er i dagens helsedirektorat frykter vi at fagmiljøet blir sårbart. Helsedirektoratet gjennomgår en stor omorganisering der det er vanskelig å få øye på hvordan regjeringens ønske om å styrke rusfeltet blir ivaretatt.

Rus og psykisk helse er fordelt på to divisjoner og åtte ulike avdelinger
Et allerede oppstykket fagmiljø i helsedirektoratet er splittet ytterligere i den nye omorganiseringen. De cirka 40 stillingene som har ansvar for rus og psykisk helse er fordelt på to divisjoner og åtte avdelinger.

Tidligere omorganiseringer:
Rusmiddeldirektoratet ble nedlagt i 2002
Rusmiddelavdelingen ble nedlagt i 2009 (rus ble fordelt på folkehelse, primærhelse og spesialisthelsetjeneste)

Helsedirektoratets mål med å spre kompetansen ytterligere er, etter hva Fagrådet erfarer, at rus og psykisk helse skal gjenspeiles i alle tjenester og være en del av alle kvalitetsprosedyrer. Det skal opprettes arbeidslag mellom avdelingene og divisjonene skal på denne måten sikre samarbeid og samordning. Arbeidsgrupper på tvers er en utfordrende modell og fungerer erfaringsvis bedre på papiret enn i praksis.

Fordeling av oppgaver er uavklart
Fordelingen av arbeidsoppgaver på de ulike avdelingene er ikke avklart etter hva Fagrådet erfarer. Spørsmålet blir følgelig om organisasjonskartet ble tegnet før oppgavene ble fordelt? Hva som blir bedre for rus- og psykisk helse i den nye organisasjonsmodellen er igjen vanskelig å se.

En pekepinn på oppgaver kan vi kanskje få i stillingsannonsen for ny avdelingsdirektør Psykisk helse og rus. Der finner vi at avdelingen har i oppgave å:
-etablere et sterkere, mer strategisk og helhetlig arbeid med psykisk helse og rus gjennom livet for  befolkning, brukere og pasienter, i alle deler av helse- og omsorgstjenestene
-sikre god integrering av arbeidet med forebygging og behandling av sykdom
-utarbeide handlingsplaner og strategier

Fagrådet håper at våre bekymringer er ubegrunnede. Behovet for en nasjonal administrativ koordinering er stor, mens utviklingen i direktoratet peker i motsatt retning.