I tillegg får en rekke ideelle organisasjoner øremerkede tilskudd. I tillegg ble det gjort et historisk vedtak hvor et flertall «ønsker å overføre ansvaret for samfunnets oppfølging av bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk, fra justissektoren til helsetjenesten».

Opptrappingsplanen styrkes 
Flere partier merket seg Fagrådets innspill om at regjeringens forslag til Opptrappingsplanen for rusfeltet i 2018 var lavt, 300 millioner kroner. I budsjettforhandlingene fikk derfor KrF gjennomslag for at beløpet måtte økes med 75 millioner til 375 millioner kroner. Det gis som frie midler til kommunene over budsjettet til Kommunaldepartementet.

Øremerking
Flertallet øremerker også tilskudd til en del ideelle organisasjoner hvor Frelsesarmeens Gatehospital er den klart største mottakeren med 45 millioner kroner. Videre får Stiftelsen Evangeliesenteret 33 millioner og P22 20 millioner kroner. Andre som får øremerket tilskudd er IOGT Sammen om nøden 6 millioner, Retretten 4 millioner, No Limitation 4 millioner, Møtestedet Kirkens bymisjon 3 millioner. AKAN får 2 millioner ekstra, Fotballstiftelsen 2 millioner og Stiftelsen Veien Ut 1,75 millioner kroner.

Fra regjeringens side er Actis (14,7 millioner) og Rådet for psykisk helse (3,8 millioner) nevnt med tilskudd, mens Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon er den eneste av de tre paraplyorganisasjonene som ikke gis tilskudd over statsbudsjettet hverken i regjeringens eller i komiteens forslag.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet tar til orde for mindre øremerking til ideelle organisasjoner, men heller en ordning hvor alle organisasjoner kan søke på lik linje.

Mye fokus på rus
Alle partiene bruker mye plass på rusfeltet i sine merknader til budsjettet selv om endringene fra regjeringens forslag ikke er svært store. Det mest spennende var flertallets ønske om å flytte ansvaret for oppfølging av personer som tas for bruk og besittelse fra justis til helse. Det er også denne saken som har fått størst oppmerksomhet i media. Fagrådet har omtalt dette tidligere, les her.

KrF har fått stort gjennomslag i  budsjettforhandlingene ved øremerkingen til særlig de kristne ideelle organisasjonene og økningen i Opptrappingsplanen for rusfeltet.

Partiene har i sine merknader flere forslag som ikke ble vedtatt. Mest oppsiktsvekkende er det kanskje at KrF ønsker å redusere bevillingene til lavterskel LAR-behandling. Et tilbud som av flere anses som et av de viktigste overdoseforebyggende tiltakene. Andre partier med Senterpartiet i spissen, ønsker økt innsats for å redusere Hepatitt C i samfunnet, slik brukerorganisasjonene, fagmiljøene og Fagrådet har mye fokus på.

De politiske skillelinjene rundt Fritt behandlingsvalg og Innsatsstyrt finansiering kommer også tydelig frem hvor opposisjonen foreslår å avvikle begge deler da det gir for mange skjevheter. Regjeringen med støttepartier mener imidlertid at dette bidrar til pasientenes helsetjeneste, reduserte ventetider og økt valgfrihet.