Uforutsigbarhet fungerer dårlig i møte med mennesker i kaos og krise

Alle ledd i Oslo kommune vil gjerne at Prindsen mottakssenter skal gi gode tjenester til sin målgruppe, forteller Børke. Prindsen mottakssenter har i to omganger mottatt engangsbevilgninger for å styrke tjenesten på Brukerrommet. Engangsbevilgninger med kort frist fungerer imidlertid dårlig for en så kompetansekrevende og sammensatt tjeneste.

Brukerrommet er en del av mottakssenteret der flere lovpålagte tjenester ytes av kolleger på et annet team på senteret. En forsvarlig og forutsigbar tjeneste for målgruppen og arbeidsmiljøet krever budsjetterte midler.

Tre arbeidsteam/ vaktlag på seks ansatte hver, har etter siste engangsbevilgning på to millioner, blitt delt opp og plassert i nye funksjoner, i en periode på fire måneder, for å få til et politisk vedtak om utvidet åpningstid på helg. Utvidet åpningstid på helg krever i praksis rekruttering og opplæring av 22 – 25 nye fagpersoner i små helgestillinger. Erfaringene har vært delt.

Samme åpningstid alle dager hele uken fra desember 2022 til og med mars 2023 ga imidlerrtid et bedre tilbud til brukergruppen. Men tjenesten trenger forutsigbarhet både for brukere og arbeidsmiljø. 

Vi vil være et senter der ting henger sammen og der de ansatte er i trygge arbeidsteam
Marta Bjørke  

Hvem er Prindsen mottakssenter for?

Prindsen mottakssenter ble etablert i 2012 ved å samorganisere alle tilbudene som den gangen eksisterte; sprøyterom, feltpleie/helsetjenester, akutt overnatting, utdeling av brukerutstyr. Mottakssenteret gir tjenester til om lag 500 besøkende daglig (inkludert 350 som hentar rent brukerutstyr). I tillegg hadde Brukerrommet i fjor 120 besøk i gjennomsnitt hver dag, hvilket utgjorde 35 106 besøk totalt. Unike brukere var 885. Tallet for besøkende så langt i 2023 er noe høyere.

Bredden av helse- og sosialfaglige tjenester inkluderer samtaler/ råd og veiledning, akuttovernatting, hjelp til hjemreise, utlevering av rent brukerutstyr, opplæring og utlevering av nalokson nesespray, gratis dropp inn helseundersøkelse, prøvetaking, vaksinasjon, resepter, medisiner og sårstell. Siden 2020 har de i tillegg en trygg og lun bakhage som er åpen hver sommer. I juni åpner den for fjerde gang. 

Muligheter i revidert budsjett

Revidert budsjett i Oslo kommune har denne uka tilgodesett Prindsen mottakssenter med følgande tekst:

Prindsen mottakssenter - utvidet åpningstid i brukerrommet
Byrådet foreslår at utvidet åpningstid i helgene i brukerrommet ved Prindsen mottakssenter gjøres varig. Det bevilges 2,0 mill. i 2023. Helårsvirkning fra 2024 er 5,2 mill.

Forslaget om bevilgede midler skal opp til behandling denne måneden. Senteret trenger ca 6,7 millioner til helårsdrift av Brukerrommet. 

Bred enighet om utvidet drift

Det er bred enighet om at utvidet drift ved Prindsen mottakssenter er et stort behov i Oslo. Oslo trenger strengt tatt et brukerrom til, i tillegg til utlevering av rent brukerutstyr i alle bydeler og nabokommuner.

Det en må få til er, som beskrevet over, en forutsigbar enighet om organiseringen av driftstilskudd. Engangsbevilgning med kort frist separerer tjenestene på mottakssenteret, frustrerer brukerne og de ansatte blir alarmert på trygghet, sier Bjørke. Alt dette forstyrrer arbeidet og skaper uforutsigbarhet. 

Helårsdriften av Prindsen mottakssenter koster rundt 36 millioner. Brukerrommet og Mottaksteamet med helse, - og sosialfaglige tjenester helseteamet i første etasje trenger vel seks millioner for å nå målene om et helhetlig helsetilbud med utvidet og samme åpningstid, sier Bjørke.  

Målgruppa for å registrere seg på Brukerrommet er voksne mennesker med Oslotilhørighet. På Brukerrommet er tjenestene i tillegg forbeholdt dem med injiserende rusmiddelbruk. Menneskene som kommer speiler imidlertid storbyproblematikken og mange blir avvist. 

Håndterer overdoser, vold og konflikter

Det er høye besøkstall på alle enhetene på Prindsen. Bare på antall kanyler utdelt i 2022 var tallet over 1,3 millioner.

De ansatte er fleksible og robuste og er vitne til kaos og kriser. De håndterer overdoser, vold og konflikter. I snitt må Brukerrommet stenge fire ganger i døgnet på grunn av ulike hendelser eller fordi kapasiteten er sprengt. For å stå i dette over tid er det avgjørende viktig med trygge og forutsigbare vaktlag, understreker Marta Bjørke. Dette poenget for sterk støtte av verneombudet.

Mottakssenteret har skrevet rapporter om erfaringene og beskrevet hva de trenger for å gi forsvarlige og forutsigbare tjenester. Engangsbevilgninger rommer ikke den komplekse virkeligheten knyttet til Prindsens samfunnsoppdrag. 

Samfunnsoppdraget: Prindsen mottakssenter skal bidra med skadereduserende tiltak for å redde liv og forebygge skade, fremme mestring og endring med utgangspunkt i individuelle behov.

 

Vi takker for gjestfriheten og håper på en god løsning for brukerne og de ansatte ved Prindsen mottakssenter.