Fredag 17. februar besøkte vi Dalsbergstien hus, et lavterskel botilbud i Oslo sentrum. Hver fredag kommer musikkterapeutene Synnøve Gustavsen Ovrid og Stig Børre Holvik Høydal fra Uteseksjonen hit for å gi beboerne musikktilbud. Tilbudet har blitt et fast holdepunkt for flere beboere som har interesse for musikk.

Stig Børre er vikar for erfaringskonsulent Thomas Barstad som har vært en viktig del av musikktilbudet siden starten i 2017. 

- I musikk er ikke rus et handikap

Poenget er systematisk tilstedeværelse der en bygger opp noe uvurderlig i mikromøter, forteller musikkterapeutene. 

Jeg er musiker. Musikk er spesielt viktig her fordi i musikk er ikke rus noe handikap. Det gir mange bra opplevelser. Musikk er bra for folk. Det er en kommunikasjonsform, en måte å være sammen på.
Beboer på Dalsbergstien 

Musikk gir noen perspektiver, sier musikkterapeutene. Vi opplever for eksempel at musikktilbud på huset påvirker stemningen i huset helt konkret. Som at krangel stilner. Musikk gir ringvirkninger for dem som deltar, men også for de andre som bor her. De sier at dagen blir bedre når de hører folk spille, forteller Synnøve og Stig Børre.

Kunnskapsbasert

- Vi har mange i Velferdsetaten som ikke ser nytten av musikkterapi, sier leder av Dalsbergstien hus og Fagrådets fagprisvinner 2022 Leni Gomes. - Vi ønsker å synliggjøre hvor viktig musikkterapitilbudet er og hvilken forskjell det gjør for mange. Vi trenger kvalitetstilbud i lavterskel også, og musikkterapi er kvalitet. Vi ser at det løfter folk og gir mening i en kaotisk hverdag, understreker Gomes. 

Nasjonalt nettverk for musikkterapi – rus og psykisk helse og den nasjonale kunnskapsklynga for musikkterapi Polyfon, har nylig sendt et brev til Helsedirektoratet der de på bakgrunn av en fersk kunnskapsoversikt (Cochrane) påpeker styrket evidensgrunnlag for musikkterapi innen rusbehandling og avrusning.

21 kliniske studier med til sammen 1984 deltakere er inkludert i denne kunnskapsoversikten, som blant annet viser at musikkterapi kan gi følgende signifikante effekter:

- Forbedret engasjement og motivasjon for videre behandling

- Redusert russug

Velferdsetaten har hatt tilbud om musikkterapi siden 2017 - nå er framtiden usikker

Musikkterapitilbudet i Velferdsetaten startet i sin tid opp ved bruk av statlige tilskuddsmidler og har vært organisert under Uteseksjonen de årene tilbudet har eksistert. Både unge som Uteseksjonen er i kontakt med og beboere i rusinstitusjoner har benyttet tilbudet.

Direktør i Velferdsetaten Guri Bergo forklarer at Velferdsetaten for tiden har mange behov og utfordringer innenfor rusfeltet i kommunen som de må finne ressurser til å løse.

Vi vet at musikkterapien har hjulpet noen av våre brukere. På sikt må vi imidlertid avklare om dette er noe som bydelene kan tilby innenfor sine tjenester, om andre aktører kan tilby det eller om det skal være et tilbud som Velferdsetaten har ansvar for. På nåværende tidspunkt har vi altså ikke tatt standpunkt til om – og eventuelt på hvilken måte – musikkterapi skal være en del av Velferdsetaten tilbud.
Guri Bergo, direktør i Velferdsetaten. 

Leder av Uteseksjonen Børge Erdal er imidlertid klokkeklar på verdien av musikkterapi i Uteseksjonen: 

Gjennom musikkterapi har vi nådd ungdom som vi tidligere ikke har nådd, som skeive og transpersoner. I 2022 fikk 16 ungdommer individuelt musikktilbud gjennom Uteseksjonen. Dette tilbudet er helt unikt. Aktivitet, identitet og mestring er sentrale elementer i forebyggende arbeid som musikkterapi bidrar til. Det handler ofte om å få folk inn i noe som engasjerer dem og skaper mening. I tillegg har rundt 25 voksne deltatt i gruppetilbudet på Dalsbergstien, hvorav 9 har deltatt regelmessig. 

Erdal viser også til de positive funnene som ble gjort allerede i 2019 gjennom rapporten  "Musikkterapi som del av oppsøkende og forebyggende arbeid med utsatt ungdom og unge voksne", gitt ut av Norges Musikkhøgskole og Kompetansesenter rus Oslo. 

Det er kanskje lett å tenke at musikk er en sånn koseting, sier musikkterapeut Synnøve Gustavsen Ovrid. - Men det er så mye mer. Vår profesjon er å få fram folks ressurser. Vi spiller folk gode og vi er trent på å få fram gode opplevelser. Vi lager rom for brukerstyring og møter hverandre som likepersoner i musikken. 

Spread your Wings and fly

Meditasjon har hjulpet meg til å lære meg å spille gitar. Poenget er å gjøre ting om igjen og om igjen. Det er sånn en blir god. Begrensningen er alltid i hodet. Alle kan lære seg ting. Hva som helst. Det har med innstillingen din å gjøre. 
Beboer ved Dalsbergstien hus 

Det er sterkt å høre folk som er i svært vanskelige livssituasjoner beskrive livsvisdom så direkte. Overføringsverdien i det beboeren sier er åpenbar og er en verdifull inngangsport til flere hverdagstema. De snakker om sanger de liker, tekster som betyr noe for dem som Queens powerballade "Spread your wings and fly".  

Når musikk fungerer så forsvinner alt annet.
Beboer på Dalsbergstien

Det å tørre å ta plass i et gruppe der samspill er en av nøklene, har stor verdi. Vi ser folk ta ansvar, lede og fortelle om viktige opplevelser, forteller musikkterapeutene.

Ei dame som bor på huset stikker hodet inn av den åpne døra. - Hei. - Vi jammer bare litt - har du lyst til å bli med, spør Synnøve. - Jeg kommer innom en annen fredag, sier kvinnen med blid stemme. - Jeg liker trommer. Jeg er ganske god på trommer faktisk.
Hun forsvinner videre og gitarsoloene, trommerytmer og rytmiske bassganger fortsetter innom både blues, jazz, rock og reggie. 

Musikken er der for oss når vi trenger å huske på hvem vi er, hvem vi vil være, og hvem vi en gang var. Musikken kan brukes til å gi oss en stemme når vi trenger å bli hørt, og når vi trenger å bli forstått.

Viggo Krüger, førsteamanuensis på Griegakademiet v/Universitetet i Bergen

- Musikk hever øyeblikkene

- Det er mange urolige kunstnersjeler innom Dalsbergstien hus, forteller Gomes. Musikktilbudet hever øyeblikkene og gir lysglimt i hverdagen. Det hjelper oss ansatte også til å se ressurser i folk som vi ellers ikke ville oppdaget. Det bor så mye fint i folk som ikke kommer til syne ellers. 

Lederne i Velferdsetaten har vært på konserter med innbyggerne som får musikktilbud. - Men opptredener er bare toppen av et isfjell, sier Gomes. Det er fint å opptre, men det er ikke det som er poenget. Det viktige er alt som skjer i forkant og underveis som er helt autentisk, men som aldri kommer til syne. Som trygghet, tillit og relasjonsarbeid. 

Historien i Velferdsetaten: På slutten av 2016 fikk Uteseksjonen støtte fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til å igangsette et musikkprosjekt med en musikkterapeutisk tilnærming og tankegang for utsatte unge. Tidlig i 2017 startet Uteseksjonen musikkterapitilbudet med utgangspunkt i utsatte unge i et alternativt ungdomsmiljø i Oslo. Formålet har vært å utvikle metodisk arbeid med musikkterapi for å nå ungdom og unge voksne (opp til 25 år) som er i risikosonen når det gjelder rus og psykisk helse.

Fagrådets sekretariat er del av det nasjonale nettverket for musikkterapi i rus og psykisk helse og håper at oppmerksomheten knyttet til NRK-satsingen "Demenskoret" kan gi musikkterapi større faglig plass i bredden av helsetjenester. Kunnskapsgrunnlaget er sterkt.  Vi bidro blant til flere korte informasjonsfilmer om musikkterpi i rus og psykisk helse i 2022, der en av filmene også handler om korsang, tilhørighet og fellesskap. Se mer info om musikkterapi og se filmene ved å klikke her.