For ett år siden møtte helsedirektør Bjørn Guldvog Fagrådet- Rusfeltets hovedorganisasjon til møte. Den gangen ble det gjort avtale om to ny møter. Nå er det gjort avtale om jevnlige møter framover mellom oss og helsedirektoratet.

Bekymringen var stor for ny organisering i Helsedirektoratet
Bekymringen har vært stor knyttet til hvilke konsekvenser omorganiseringen i Helsedirektoratet ville få for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) når denne ble tatt ut fra avdeling for spesialisthelsetjenester.

Vi ønsker Helsedirektoratet som en sterk faglig premissleverandør og signaleffekten ved å ta TSB ut av spesialisthelseavdelingen kunne lett oppfattes som en nedgradering av rusfeltet selv om intensjonen var en annen.

Hvordan helsedirektoratet organiserer seg har innvirkning på hvilken strategi de faktisk realiserer.

Det var derfor med stor interesse vi møtte divisjonsdirektør for folkehelse og forebygging Linda Granlund og avdelingsdirektør for psykisk helse og rus Mette Garvoll (bildet), der TSB i dag er organisert.

Tett dialog mellom avdelingsdirektørene
Mette Garvoll fortalte at hele 11 avdelinger i helsedirektoratet nå arbeider med russpørsmål, og at samarbeidet med blant annet avdelingsdirektør for Spesialisthelsetjenester Torunn Janbu, er tett.

Helsedirektoratet er nå spesielt opptatt av overdødelighet og oversykelighet i pasientgruppa og vil prioritere kunnskap om både ernæring og bedre behandling for somatiske lidelser framover. De har blant annet satt i gang et arbeid for å styrke sammenkoblingen av psykisk helse/ rus og somatikk på tvers av forvaltningsnivåer.

Helsedirektoratets prioritering henger tett sammen med et av de nye punktene i Fagrådets arbeidsplan for 2019: Fagrådet skal arbeide for redusert dødelighet for mennesker med psykiske lidelser, helselidelser og rusavhengighet med målsetting om reduksjon av forskjeller i forventet levealder.

Tjenestene er ikke likeverdige og har ikke god nok kvalitet understreket Garvoll - noe vi i Fagrådet har valgt som hovedtema for vår fagkonferanse i oktober; "Likeverdige tjenester i framtidens rusfelt".
Klikk her for å se programmet

I møtet ble det blant annet diskutert hvordan spesialisthelsetjenesten og kommunene ofte har ulik forståelse av hvilke pasienter som har behov for spesialisthelsetjenester og hvem som bør få tilbud i kommunene - og videre eksempler der pasienter med alvorlige rus- og samtidig psykiske lidelser fortsatt blir avvist av lavterskel psykisk helsevern en rekke steder.

Høyt tempo på oppgaver
Helsedirektoratet prioriterer arbeidet med rus- og psykiske problemer høyt og understreket at de ønsker å sikre en god oversikt over kunnskap og å være et relevant fagdirektorat. De arbeider med flere store satsinger som nasjonal sykehusplan, pakkeforløpene, NCD strategien, opptrappingsplanen og oppfølging av de nasjonale ROP-tilsynene.

Direktoratet skal videre skissere et prøveprosjekt for heroinassistert rehabilitering som vil bli publisert i løpet av juni.

Fagrådet takker for et interessant møte med Mette Garvoll og Linda Granlund og ser fram til videre dialog.

Les også: Guldvog: Rus er fortsatt høyt prioritert i Helsedirektoratet