Arbeidsplan 2018

Årsmøtet i Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon vedtok 26.april følgende arbeidsplan for 2018-2019.

1.            RUSFAGLIG

a) Fagrådet skal ta opp og synliggjøre rusfaglige saker
b) Fagrådet skal arbeide for at rus- og avhengighet opprettholdes som eget fagområde.
c) Fagrådet skal arbeide for at pakkeforløp i rusfeltet bidrar til en reell forbedring av alle pasienters behandling.
d) Fagrådet skal fokusere på arbeid og aktivitet som en del av rehabiliteringen.
e) Fagrådet skal være en pådriver til at egnede boliger prioriteres.
f) Fagrådet skal arbeide for god brukermedvirkning og myndiggjøring av brukerne
g) Fagrådet skal være pådriver for målrettet bruk av erfaringskompetanse i tjenestene
h) Fagrådet skal arbeide for mangfoldige, tilgjengelig og helhetlige tjenester i rusfeltet.
i) Fagrådet skal være pådriver for at ruskompetanse høynes i øvrige helsetjenester.

2.            RUSPOLITIKK

a) Fagrådet skal ta opp og synliggjøre aktuelle ruspolitiske saker
b) Fagrådet skal ta en posisjon som aktiv påvirker knyttet til rammebetingelsene for anbudsprosesser i rusfeltet.
c) Fagrådet skal arbeide for at forskning i rusfeltet stimuleres og utviklingsarbeid dokumenteres gjennom å drive       systematisk arbeid for å bedre forskningens økonomiske vilkår.
d) Fagrådet skal være en pådriver i arbeidet med å overføre ansvaret for oppfølging av personer som tas for bruk og besittelse fra justis til helse.
e) Fagrådet skal ta en aktiv posisjon i arbeidet med å sikre TSB forutsigbare rammebetingelser.
f) Fagrådet skal arbeide for at ideelle virksomheter som har avtale med Regionale Helseforetak tilbys løpende avtaler.
g) Fagrådet skal arbeide for Opptrappingsplanen følges opp ute i kommunene.
h) Fagrådet skal følge med på at finansieringen i rusbehandling bidrar til gode pasientforløp.
I finansieringen inngår blant annet innsatsstyrt finansiering, Magnussen-modellen, fritt behandlingsvalg og intern fakturering mellom helseforetakene.

3.            AKTIVITETER

a)     Fagrådet skal arrangere
Studietur
Fagkonferanse
Ruspolitisk seminar
Aktuelle høringskonferanser
Nettverksmøter og faglig forum
Ruspolitiske og rusfaglige debattmøter

b) Fagrådet skal aktivt:

  1. Fremme ledige stillinger hos medlemsorganisasjoner
  2. Fremme kurs og konferanser hos medlemsorganisasjoner

4.            ORGANISASJON

a) Utvikle og utvide sekretariatet med nødvendig kompetanse for å kunne arbeide strategisk med ruspolitikk og rusfagutvikling.
b) Utvikle og styrke strategiske samarbeidsrelasjoner med aktuelle aktører.
c) Utvikle møteplassene slik at Fagrådet er den mest aktuelle rusfaglige og ruspolitiske arena
d) Synliggjøre mangfoldet i medlemsorganisasjonens engasjement gjennom å bruke organisasjonene som arena til å fronte saker.

 

Oslo 26.april 2018

 

 

 

Personvern og cookies