NRK har i flere saker belyst situasjonen i Helse Stavanger der pasienter i LAR (legemiddelassistert rehabilitering) tidligere fikk gratis rehabiliteringstilbud, men der de nå må betale 375 kr i egenandel per konsultasjon. Stavanger Universitetssykehus sendte tidligere pasientregningene for LAR-konsultasjoner til staten - noe de ikke skulle ha gjort, i følge Helfo. Helfo har nå krevd mange millioner i tilbakebetaling fra sykehuset.    

På bakgrunn av dette skrev vi et brev til Helsemyndighetene 1. mars. Vi fikk etter kort tid invitasjon til å møte Statssekretær Karl Kristian Bekeng i dag 21. mars. Sekretariatet møtte Bekeng sammen med Styrets nestleder Kine Haugen og fire ansatte fra embetsverket; Øystein Sand, Jonas Aga Uchermann, Tore Sørensen og Siri Strømsmo.

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat. Helfo arbeider for at pasienter skal få oppfylt sine helserettigheter, og at behandlere, leverandører og tjenesteytere får økonomisk oppgjør i henhold til folketrygdlovens kapittel 5.

 

Et prinsippspørsmål

I møtet med Bekeng la Skoftedalen vekt på at Helfo går for langt i å overstyre politiske signaler og faglig skjønn. Disse styringssignalene, inn i mot en gruppe der livssituasjonen ofte er livstruende, er rystende, sa han. Kine Haugen understreket diagnosebildet for et flertall i pasientgruppen som strever med en kvartett av lidelser; psykiske helseproblemer, somatiske helseproblemer, avhengighet og kognitive svekkelser. De la videre vekt på rapporter fra Legeforeningen (2023) og Nordheimutvalget (2014) som begge anbefaler fritak for egenandeler for sårbare pasientgrupper (se mer informasjon om rapportene lenger ned i saken).

Bekeng presiserte at politisk ledelse er opptatt av problemstillingene og prioriterer de høyt. Han sa samtidig at de arbeider med en rekke dilemma knyttet til konsekvensene av en eventuell regelverksendring.

Dette er et prinsippspørsmål mer enn et økonomisk spørsmål for sykehusene.
Karl Kristian Bekeng

En viktig, men snever unntaksbestemmelse

LAR-behandling er en poliklinisk tjeneste og ved polikliniske tjenester skal det betales en egenandel i følge Forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta. Det er imidlertid en viktig, men snever unntaksbestemmelse i forskriften.

Bekeng var tydelig på at Helfo har tatt tak i praksis fra et juridisk perspektiv. Helfo mener at praksis ved enkelte sykehus har basert seg for tungt på unntaksbestemmelsen. Helse Stavanger har krevd refusjon for noe Helfo ikke mener at de har anledning til å kreve refusjon for. Sykehusene står imidlertid fritt i å unnlate å kreve refusjon og kan fortsatt tilby gratis konsultasjoner til pasienter i LAR, men må da selv ta regningen.  

LAR-pasienter har fått gratis behandling ved mange sykehus her i landet helt siden oppstart for 25 år siden. Vi erfarer imidlertid ulik praksis rundt om i landet for samme helsetjeneste. 

Legeforeningen anbefaler fritak for egenandeler

Den norske legeforening publiserte i januar 2023 rapporten Bedre helse og lengre liv for personer med alvorlig psykisk lidelse eller rusmiddel- og avhengighetslidelse.

I kapittel 3 skriver de om "kjepper i hjulene" – faktorer ved samfunnet, helsevesenet og sykdommene som motvirker endring. Legeforeningen beskriver noen overordnede hindringer som hindrer god somatisk behandling og mulige tiltak. Ett av deres forslag til tiltak som vil motvirke at økonomi blir et hinder for god helsehjelp er fritak for egenandeler for sårbare pasientgrupper, for eksempel ved at pasienter får individuelt vedtak om frikort fra årsskiftet.

Nordheim-utvalget anbefalte fritak av egenandeler allerede i 2014

Nordheim-utvalget leverte sin NOU Norges offentlige utredninger 2014: 12 Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten, med klare anbefalinger. NOU'en er et grundig dokument på over 200 sider der utvalget gjennomgår bredden av prioriteringer i helsetjenesten. 

Sitatene under er sakset fra NOU'en:

Økt egenbetaling for en tjeneste vil føre til redusert bruk av tjenesten. Det empiriske grunnlaget for denne slutningen er svært sikkert...Egenbetaling for en helsetjeneste kan ha negative helseeffekter. Studier tyder på at egenbetaling fører til redusert bruk også av tjenester som kan betegnes som kostnadseffektive og medisinsk nødvendige...Egenbetaling bør i større grad enn i dag differensieres i samsvar med tjenestens prioritet. Dette tilsier at for noen tjenester vil utvalget anbefale å redusere eller fjerne egenbetaling. Utvalget foreslår at egenbetaling reduseres eller vurderes fjernet for følgende typer helsehjelp: Kategori 1): Tiltak som forventes å gi store helsegevinster i forhold til ressursbruken, og som er rettet mot tilstander med store helsetap. Eksempler kan være: – Fjerning av egenbetaling for rusavhengige. (side 182)