Hovedfunnene er knyttet til bruk av narkotika fra spørreundersøkelser i perioden 2012-21. I løpet av denne perioden har 18 376 personer i alderen 16-64 år besvart spørsmål om bruk av illegale rusmidler.

Datainnsamlingene de to siste årene ble gjennomført i perioder som i varierende grad var preget av nedstenging (april-juni 2020 og april-juli 2021), skriver FHI. En må ta høyde for at koronatiltak kan ha påvirket bruken av illegale rusmidler. Respondentenes villighet til å delta i undersøkelsen og resultatene skiller seg imidlertid ikke nevneverdig fra tidligere år. Alle resultater er vektet slik at fordelingen av alder, kjønn, utdanning og landsdel blir lik fordelingen i den generelle befolkningen.

Økningen i cannabisbruk blant de yngste har avtatt de to siste årene


Cannabis (primært hasj og marihuana) er det mest brukte illegale rusmidlet både i Norge og resten av den vestlige verden. Flere menn enn kvinner bruker cannabis. En av fire har prøvd cannabis i løpet av livet, mens rundt fem prosent oppgir å ha brukt cannabis i løpet av siste 12 måneder. Selv om nylig cannabisbruk – siste år eller siste måned – er mest utbredt i de yngste aldersgruppene har økningen i cannabisbruk blant de yngste avtatt de to siste årene.

Andelen som rapporterte bruk av cannabis siste fire uker har ligget rundt to prosent siden 2012 og frem til siste undersøkelse i 2021. Cannabisbruken har altså vært relativt stabil i befolkningen i hele perioden, skriver Folkehelseinstituttet.  

De fleste som rapporterte bruk av cannabis noen gang hadde bare brukt rusmidlet noen få ganger. Av de som har prøvd cannabis hadde oppunder 60 prosent brukt cannabis kun 1-5 ganger, noe som illustrerer at noen gangs bruk ikke er det beste målet på pågående trender.

Gjennomsnittlig debutalder for cannabisbruk var 19 år i hele utvalget (16-64 år), mens bekjente var den klart viktigste forsyningskilden. Rundt 85 prosent av dem som hadde brukt cannabis siste 12 måneder, rapporterte at de enten fikk eller kjøpte cannabis av kjente ved forrige gangs bruk. Høyrisikobruk av cannabis er beregnet til å omfatte 0,4 prosent av befolkningen i aldersgruppen 16-64 år.

Sentralstimulerende stoffer

De sentralstimulerende stoffene kokain, ecstasy/MDMA og amfetaminer er de mest brukte illegale rusmidlene etter cannabis. Mellom fire og seks prosent av totalutvalget oppga bruk av de enkelte stoffene noen gang, mens rundt én prosent rapporterte bruk av de sentralstimulerende stoffene siste 12 måneder. Også for disse stoffene var det forskjeller i bruk mellom menn og kvinner. Rundt dobbelt så stor andel menn oppga bruk av stoffene henholdsvis noen gang siste 12 måneder, sammenlignet med kvinner.

Også disse stoffene er mest utbredt i de yngste aldersgruppene. Bruken av sentralstimulerende stoffer – kokain, ecstasy/MDMA og amfetaminer – blant unge voksne har imidlertid vært stabil de siste årene.

Opioider

At heroin ikke nevnes i hovedoppsummeringen taler kanskje for seg. Antall brukere ser ut til å være nedadgående. Men da det ikke foreligger spørreundersøkelser eller registre som gir et samlet anslag på antall høyrisiko opioidbrukere, må antallet beregnes ved indirekte metoder.

Registre over overdoser og død gir oss en dyster pekepinn; I 2020 var det 324 narkotikautløste dødsfall, 31 prosent var kvinner. Åtte av ti dødsfall var knyttet til bruk av opioider. Heroin var det stoffet som skilte seg mest ut sammenlignet med de tre foregående årene. I 2020 var det 75 slike dødsfall sammenlignet med 54 i 2019, som tilsvarer en økning på 39 prosent. I 2018 var det 66 dødsfall og i 2017 50 dødsfall.

"Andre opioider" som morfin, kodein og oksykodon var hyppigste hovedintoksikant i 2020 med 95 dødsfall. Dette var ti flere enn i 2019. 

 Les mer ved å klikke her.

Ansvarlig redaktør for rapporten fra FHI er Elisabeth Kvaavik. Fagredaktører er Linn Gjersing og Marit Edland-Gryt.