Mål om bedre avdekkingkompetanse
«I dag nås bare et fåtall gravide som bruker alkohol, vanedannende legemidler og illegale rusmidler. Mange barn fødes med tilstander preget av mors bruk av rusmidler i graviditeten, noen fødes med varige skader og noen utvikler problemer i småbarnsalderen eller senere. Ett av målene med dette pakkeforløpet er å bidra til at flere av dem som bruker rusmidler i graviditeten oppdages og dermed tilbys individuelt tilpasset hjelp og behandling, slik at den nyfødte får det best mulige utgangspunktet og kvinnen/foreldrene får den hjelpen de trenger», skriver Helsedirektoratet i høringsutkastet.

Helsedirektoratet ønsker å sikre kvaliteten på forløpet slik at mange flere i målgruppen tar imot tilbudet. Deres forslag til innsatser er:

  • Tettere svangerskapsoppfølging
  • Hjelp til røykeslutt/røykereduksjon ved behov
  • Flere ultralydundersøkelser
  • Psykologtimer i kommune eller spesialisthelsetjeneste
  • Samtale med barnelege på nyfødtavdeling
  • Foreldreforberedende samtale
  • Utvidet barselopphold

Husk høringsfristen 1. april på fem andre pakkeforløp
Fem andre pakkeforløp innen psykisk helse og rus er allerede ute på høring. Høringsfristen på disse er 1. april. Fagrådet oppfordrer alle virksomheter og organisasjoner til å levere høringssvar innen fristen. Legg spesielt merke til "Pakkeforløp for psykisk helse og rus, Ivaretakelse av somatisk helse og levevaner ved psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer". Fagrådet sender som vanlig høringssvar og inviterer alle medlemmer til å komme med innspill.