Ny kunnskap

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har gitt ny kunnskap om selvmord som skjer under behandling eller innen ett år etter avsluttet behandling.

Kartleggingssystemet viser at nesten halvparten av alle selvmord i Norge skjer blant personer som har hatt kontakt med psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) siste år før de døde. Den største andelen selvmord skjer under eller etter poliklinisk kontakt både i psykisk helsevern og TSB (Walby et al., 2018).

Funnene fra kartleggingssystemet viser at mange av de som dør i selvmord under og etter kontakt med tjenestene ikke bare har alvorlige tilstander, men også omfattende psykososiale belastninger. Omfanget av psykososiale utfordringer peker på et behov for bedre samarbeid mellom psykisk helsevern/TSB, kommunal helse- og omsorgstjeneste og øvrige hjelpetiltak (Walby et al., 2021).

Utkastet til nye nasjonale faglige retningslinjer som er ute på høring, inneholder ti anbefalinger fordelt på fire kapitler

  1. Virksomhetens ansvar og oppgaver innen forebygging av selvmord
  2. Klinisk vurdering og behandling av selvmordsatferd
  3. Sikkerhet og beskyttende tiltak i døgnenheter
  4. Planlegging av overganger, utskrivning og oppfølging etter utskrivning

Oppdaterte anbefalinger har til hensikt å gi beslutningsstøtte til ledelse og ansatte innen psykisk helsevern for voksne og barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). 
Fra høringsbrevet, helsedirektoratet.no

Helsedirektoratet ønsker først og fremst tilbakemelding på anbefalingenes faglige innhold og ansvarsplasseringer, men skriver samtidig at de gjerne vil ha tilbakemeldinger på eventuelle mangler, andre egnede tiltak og praktiske løsninger knyttet til utforming, utfyllende tekster, begrepsavklaringer, praktisk informasjon og begunnelser.  Høringsfristen er 10. juni.

Les mer informasjon om høringen ved å klikke her