Pakkeforløpet for ROP-pasienter er stanset

Bakteppet for brevet som ble sendt 25. mars, er at pakkeforløpet for ROP-pasienter foreløpig er stanset, uten at det er kjent hva som skal erstatte dette arbeidet som nesten var fullført. 

Vi savner også informasjon om hvordan Stortinget vil følger opp vedtakene fra representantforslagene fra Senterpartiet om situasjonen knyttet til ROP-pasienter i februar 2021. Vi tenker spesielt på vedtak 694 der «Stortinget ber regjeringa gjennomføre ei levekårundersøking for personar med alvorleg rusliding og psykisk liding (ROP) med utgangspunkt i evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet.» 

Helse- og omsorgsdepartementet svarte denne uken at Statsråden dessverre ikke har anledning til å møte organisasjonene, men at Statssekretær Karl Kristian Bekeng gjerne stiller til et møte 9. mai. Organisasjonene har takket ja til dette.

Her følger brevet i sin helhet:

Innbyggere med rus og psykiske problemer (ROP) erfarer utenforskap, stigmatisering og utilgjengelige tjenester. De er ofte «stemmeløse» og faller utenfor når politikere, fagfolk og brukerorganisasjoner diskuterer tilbud og tiltak. Gjennom evaluering av Opptrappingsplanen for rusfeltet viste FAFO at denne pasientgruppen ikke erfarte bedre tjenester, men derimot hadde fått det verre (FAFO 2021).

I gjennomsnitt dør ROP-pasienter 20-25 år tidligere enn den øvrige befolkningen, ikke på grunn av sine rus- og psykiske lidelser, men av somatiske tilstander som ikke er kartlagt eller behandlet. Dette har vært kjent kunnskap i mange år. Likevel har ikke helse- og hjelpetjenestene klart å tilpasse tilbudene i tilstrekkelig grad. Dette er alvorlig og mange mennesker lider under dette.

Vi som står bak dette brevet, er bekymret for at pakkeforløpet for ROP-pasienter er stanset uten at det er kjent hva som skal erstatte dette arbeidet som er fullført. Vi savner også informasjon om hvordan Stortinget vil følger opp vedtakene fra representantforslagene fra Senterpartiet om situasjonen knyttet til ROP-pasienter i februar 2021. Vi tenker spesielt på vedtak 694 der «Stortinget ber regjeringa gjennomføre ei levekårundersøking for personar med alvorleg rusliding og psykisk liding (ROP) med utgangspunkt i evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet.»

Vi ønsker å bidra med oppdatert kunnskap. Hvordan man forstår avhengighet og alvorlige psykiske lidelser og hvordan dette utvikles, er avgjørende for behandlings- og hjelpetilbud en anbefaler - og for utformingen av lovverket som skal regulere tilbudene. Det er av helt grunnleggende betydning at lovgivere, jurister, domstoler, og helsepolitikere er kjent med hvordan vi i 2022 forstår hva avhengighet og alvorlige psykiske lidelser egentlig er, og hvordan de utvikles.

Det er ikke alltid en løsning med særordninger og særomsorg, men i noen sammenhenger er det nødvendig å tilby særlig omsorg for grupper som lever i særlig vanskelige livssituasjoner.

Vi ber derfor om et møte med helseministeren der vi kan drøfte hvordan vi i fellesskap kan sikre et bedre tilbud til ROP-pasientene.

Med vennlig hilsen

Norsk Psykiatrisk Forening                                       
Norsk Psykologforening
Norsk Sykepleierforbund                                           
Rådet for Psykisk helse
Mental Helse                                                               
Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse              
SPoR, Norsk Sykepleieforbunds faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon