Vi har invitert Håkon Steigum Løes til å snakke om kommunene som bærebjelke i rusfeltet på Ruspolitisk Arena 5. mai. Det er med god grunn.

Håkon er en av dem som kjenner Kommune-Norge svært godt fra sin tidligere stilling som rusrådgiver hos Statsforvalteren i Østfold og de siste seks årene som teamleder for både FACT og et botilbud i Sarpsborg kommune ved navn team Kirkeveien. 

FACT står for Flexible Assertive Community Treatment, fleksibel aktiv oppsøkende behandling. 

Vi gjør tjenestene tilgjengelige uavhengig av "kategori" 

Mennesker med rus- og psykiske helseproblemer trenger først og fremst å møte alminnelige hjelpetjenester som inkluderer dem som vanlige innbyggere. Vår oppgave er å gjøre tjenestene tilgjengelige.

Håkon Steigum Løes

- Målet bør være at innbyggere rommes av de ordinære hjelpetilbudene, om vi snakker tannbehandling, bofellesskap, fastleger, infeksjonsmedisin eller NAV, sier Håkon. - Særomsorgstiltak basert på kategorier koster for mye og gir mindre fleksibilitet. Velferdstjenester som innrettes med utgangspunkt i den enkeltes behov i stedet for kategoriale trekk blir mer robuste og ikke minst mindre diskriminerende, understreker han

I noen tilfeller kan det være nødvendig å etablere særomsorgstiltak, men begrunnelsen for å opprettholde disse bør være gjenstand for løpende vurdering. Eksempelvis valgte Sarpsborg kommune å avslutte et lavterskel tannhelsetiltak i samarbeid med fylkeskommunen fordi de erfarte at de ordinære tannhelsetilbudene, etter noen år, ble tilstrekkelig tilgjengelige også for personer med rus- og ROP-utfordringer.

Et annet resultat er at Sarpsborg langt på vei har lykkes med å åpne kategoribaserte bofellesskap for pasienter med sammensatte rus- og psykiske lidelser. - Dette har åpnet for et vell av muligheter, forteller Håkon.

Samtidig ser vi at enkelte innbyggere har behov for å bli møtt med ekstra høy kompetanse. Derfor etablerer de nå et særomsorgstiltak – seks nybygde leiligheter med tilknyttet døgnbemanning for personer som strever ekstra med kombinasjonen alvorlig psykisk lidelse, traumer, kriminalitet, rusavhengighet og fravær av nettverk, sier han. 

Det å bo trygt og godt er noe alle har rett til, og som reduserer støy og uro i folks liv.

Håkon Steigum Løes

Fremmer livskvalitet

For mennesker med samtidig, alvorlig rus- og psykisk lidelse kombinert med funksjonssvikt er FACT-team særdeles viktig, mener Håkon. Evalueringen av tilbudet har også vist at pasientene har erfart bedring på en rekke områder, ikke nødvendigvis rusbruk, men mange andre områder som fremmer livskvalitet. 

Halvparten av pasientene i FACT Sarpsborg har pasientrettigheter i TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling), og andelen med personlighetsproblematikk er derfor langt høyere enn de 15 prosentene mange FACT-team i Norge begrenser seg til, forteller Håkon. 

Særlig to oppgaver på rusfeltet trenger særomsorgstilnærming: 

  1. Spesialisert utrednings- og behandlingsinnsats, som i de fleste tilfeller bør gjennomføres i kommunen.
  2. Case-managing for å gjøre ordinære tjenester og samfunnsliv tilgjengelige for pasientene – og som helt opplagt må foregå i kommunen. 

- Det er ute i kommunene livene leves. For å få til godt samarbeid og god kollegaveiledning må en være mer opptatt av raushet enn feil og mangler om en vil lykkes, avslutter Håkon Steigum Løes.

Vi ser fram til å høre mer på Ruspolitisk Arena 5. mai. Klikk her for program og påmelding.