Videre er det mye i erklæringen som det er generell enighet om, slik som å føre en kunnskapsbasert politikk med vekt på forebygging, skadereduksjon og begrense skadevirkninger. Men det er noen viktige nye presiseringer som f.eks "Å redde liv og å sikre verdighet må alltid ligge i bunn for en human rusomsorg. De tiltakene som har størst effekt skal prioriteres."

Fra justis til helse
I plattformen presiseres det at myndighetenes reaksjon mot personer som blir tatt for bruk og besittelse endres slik det allerede er flertall for på Stortinget. Fagrådet har tidligere skrevet om hvordan en slik reform må gjennomføres gjennom nedsetting av et NOU-utvalg. Det presiseres i plattformen at NOU-utvalget kan settes ned snarest. I påvente av en reform vil regjeringen styrke de eksisterende helsepolitiske virkemidlene som f.eks Narkotikaprogram med domstolskontroll og ungdomskontrakter.

Flere avrusningsplasser og bedre ettervern
Regjeringen vil etablere flere avrusningsplasser og styrke tilbudet før og etter behandling med ulike samhandlingsmodeller. Regjeringen vil også etablere flere behandlingsplasser for personer med alkoholavhengighet.
I forbindelse med den nylige anbudsrunden i Helse Sør-Øst ble antallet avrusningsplasser redusert, så da må kanskje Helse- og omsorgsdepartementet gi nye styringssignaler.

Sprøyterom blir brukerrom
Regjeringen vil endre sprøyteromsloven slik at det blir lov til å injisere andre rusmidler enn heroin i sprøyterommet. Det er kun 9 måneder siden et slikt forslag ble nedstemt i Stortinget. Regjeringen vil få flertall sammen med SV, Rødt og MDG for dette forslaget. Det blir spennende å se hvordan regjeringen griper fatt i dette arbeidet da det har vært motstand mot dette forslaget både i Frp og Høyre.

Flere legemidler i LAR
Regjeringen går også inn for å inkludere flere legemidler og økt valgfrihet i LAR. Her vil regjeringen også gjennomføre forsøk med bruk av heroinassistert behandling. Særlig det første punktet har vært en kampsak for flere av brukerorganisasjonene. Ut fra hva Fagrådet hørte fra Wien vil bedre samarbeid og økt valgfrihet for pasientene redusere lekkasjene av de ulike LAR-medikamentene.

Mer forskning
Regjeringen vil styrke forskningen på rusfeltet, både bruk og behandling. Fagrådet har etterlyst mer forskning på rusfeltet senest i innspillet til statsbudsjett 2018. Mulig det også på dette området er behov for en opptrappingsplan.

Økt alkoholtilgjengelighet
Regjeringen foreslår å endre alkoholloven slik at åpningstider endres, salg av alkohol med ulikt alkoholinnhold og salgssteder liberaliseres. Regjeringen vil endre salgstiden  for alkohol i butikk til kl 21 og at Vinmonopolet følger de kommunalt fastsatte salgstider. Det vil i praksis bety kl.21 i de aller fleste kommuner. Regjeringen vil tydelig også styrke salgsmulighetene mikro- og minibryggeri samt alkoholforedling på egen gård har. Om det er liberaliseringen som er årsaken til at regjeringen ønsker å etablere flere behandlingsplasser for personer som har alkoholavhengighet kommer ikke frem i plattformen.

Fortsetter Høie?
Rusfeltet er spent på om det er Bent Høie som skal iverksette denne politikken eller om det blir et skifte. I løpet uka blir det kjent hvilke statsrådsposter det blir endringer i. Bent Høie er allerede den Helse- og omsorgsministeren som har sittet lengst. Flere spekulerer derfor på om han skifter departement. Men Høie er ennå ikke ferdig med sitt prosjekt - pasientenes helsetjeneste - det taler for en fortsettelse. Mange i rusfeltet, uavhengig av politisk ståsted, ønsker nok at Høie fortsetter i Helse- og omsorgsdepartementet.

Her finner du plattformen  (rus står på side 39)