Helse framfor straff
Høie uttalte allerede for ett år siden, på Fagrådets ruspolitiske seminar, at målet var å sette ned et NOU- utvalg som vil tydeliggjøre en reform knyttet til å flytte rusavhengighet fra justis- til helsesektoren. Høie stod fast ved dette målet i møtet og presiserte at reformen reiser mange viktige spørsmål. Utvalget må inkludere endringer i lovbestemmelser, angi en dimensjonering av hjelpetjenester og konkrete endringer innen justis- og helsetjenester. Høie hadde også spennende tanker i hvilken grad personer med alkoholavhengighet skal innlemmes i en norsk modell.

På møtet med Helse- og omsorgsminister Bent Høie deltok:
Styreleder Kirsten Frigstad, styrets nestleder Anders Dalsaune Jansen, leder Jan Gunnar Skoftedalen og rådgiver Torhild Kielland. Fra Helse- og omsorgsdepartementet deltok statssekretær Anne Grethe Erlandsen, fagdirektør Christian Sohlberg, seniorrådgiver Tore Sørensen og avdelingsdirektør Øystein Ellingsen.

Oppstart av NOU etter nyttår
Høie ønsker et grundig forarbeid der et offentlig NOU-utvalg får et godt mandat å jobbe ut i fra. Per i dag gjenstår samtaler med Venstre før en endelig politisk plattform blir definert. Det mest realistiske er derfor en oppstart av arbeidet vinter/vår 2018 der regjeringen ser for seg ca to - tre år med grundig arbeid, både knyttet til lovendringer og planer for dimensjonering av, og eventuelle endringer i tjenesteapparatet. -Med en endring fra straff til helse må vi se nærmere på hvilke tjenester det blir større behov for og hvilke det blir mindre behov for, sa Høie i møtet.

Han håper at reformen blir vedtatt i løpet av inneværende fire-års periode og er klar for implementering fra neste periode.

Fagrådet signaliserte tydelig at vi ønsker fortgang i arbeidet. Høie bekreftet at oppgavene er prioritert. Han ville imidlertid sørge for et grundig forarbeid for å sikre bred forståelse for reformen.

Videre samarbeid
Høie ønsker videre dialog og samarbeid med Fagrådet knyttet til NOU-prosessen. Fagrådet representerer nærmere 200 virksomheter gjennom sine 127 medlemmer.

Fagrådets styre var nylig i Portugal og fikk erfare hvilke grep som har vært avgjørende for et godt resultat i Portugals ruspolitikk. Fagrådets styre står bak hovedprinsippene i modellen, og mener at et NOU utvalg må drøfte grundig hvilke deler av modellen som kan passe inn i norsk sammenheng.