En forutsetning for å kunne gi god hjelp er inngående kunnskap om miljøene og hvilke behov og situasjoner de som oppsøker salgstedene har. Hvilken pris de ulike rusmidlene har kan gi innsikt i selgeres og kjøperes strategier for handel.

Uteseksjonen arbeider daglig i ulike åpne rusmiljøer i Oslo og er i dialog med personer som deltar her på ulikt vis. Fra sommeren av startet en gruppe feltarbeidere strukturert dialog med kjøpere og selgere i rusmiljøene. Disse utgjør gatemarkedet i Oslo sentrum og har innsikt i omsetning av rusmidler og medikamenter, prisen på disse og ulike momenter selgere og kjøpere vektlegger. Hensikten var å generere tilstrekkelig med kunnskap til å svare ut oppdraget om en oppdatert kartlegging av pris og tilgjengelighet av illegale rusmidler og medikamenter.
Fra rapporten

Rapporten fra Uteseksjonen beskriver tilgjengelighet, pris, marked, risiko, kjennetegn, bruk og omsetning. Samtidig løfter rapporten frem et viktig rusfaglig perspektiv; risiko og forhold rundt skade som følge av bruk og inntaksmåte. Rapporten er derfor også aktuell for de som selv bruker gatemarkedet til å handle rusmidler.

Lett tilgjengelig kokain

Et eksempel fra rapporten er hvordan den beskriver endringer knyttet til kokain som nå er lett tilgjengelig i gatemarkedet.

Prisen for ett gram er 1000 kroner, med en prisvariasjon på 700 - 1000 kroner. Det omsettes og brukes i åpne rusmiljøer og sentrumsnære plasser i økende grad.

Ifølge OsloMet sin undersøkelse, Ung i Oslo 2023, har åtte prosent av videregående elever i Norge prøvd kokain. Antallet har dermed økt fra forrige undersøkelse i 2018 hvor andelen var tre prosent. Kripos sin beslagsstatistikk er gjenkjennbar i flere av utviklingstrekkene. 

Ifølge Kripos sin Narkotika- og dopingstatistikk for 2022 er kokain nest mest anvendte narkotiske rusmiddel i Europa. Styrkegraden av beslaglagt kokain har økt betydelig de siste årene. Det rapporteres om at trendene om økt styrkegrad også gjenspeiles i det europeiske kokainmarkedet. Gjennomsnittlig styrkegrad for analyserte kokainbeslag i første halvdel av 2023 var på 87 prosent. Styrkegraden har så langt steget fra 2022 hvor gjennomsnittet lå på 78 prosent. Statistikk viser at gjennomsnittsstyrken mellom 2006 og 2015 lå svært mye lavere og stabilt rundt 34 prosent. 

Av risikofaktorer beskriver rapporten flere negative kroppslige og psykologiske helseeffekter. Blant annet hvordan kokain belaster hjerte og sirkulasjonssystemet. Bruk av kokain medfører blant annet risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag. Psykologiske konsekvenser av kokainbruk inkluderer tankeforstyrrelser, paranoia, angst, humørsvingninger og aggressivitet. 

Du kan lese mer i rapporten om kokain og andre illegale rusmidler ved å klikke her.