Det har vært et stort trykk i mediene de siste dagene om kokain. Trenden er økende og det er absolutt noe vi skal ta på dypeste alvor. Samtidig er det tre ting som er viktig å huske på:

  1. De aller fleste bruker ikke, og har heller aldri brukt, kokain. 
  2. Trenden vi ser er forutsigbar fordi dette har vært en utvikling i Europa over flere år. Norge har historisk sett hatt et beskjedent forbruk av kokain sammenlignet med Danmark, Nederland eller Belgia. Det er ikke uventet at det kommer til Norge.
  3. Er du blant dem som bruker kokain, finnes det gode og tilgjengelige hjelpetilbud.

Europeisk narkotikarapport kommer 15. juni

Professor og leder ved SERAF Thomas Clausen deltok denne uka i NRKs Debatten ledet av Fredrik Solvang.

Det han ikke fikk snakket om var at han sitter i en komité knyttet til European Drug Report i EUs narkotikabyrå; (EMCDDA). Årets rapport publiseres ikke før 15. juni, men et utkast er allerede vært på høring i komiteen. - Fra tidligere EMCDDA-rapporter har vi sett en økning i kokainbruk som en tendens i flere år, sammen med økning i innførsel av kokain til havnebyene og ikke minst økningen av produksjonsfasiliteter i Europa, forteller Clausen til oss.

- Økningen har vært en trend over flere år og det vil ikke være helt overraskende at den kommer til Norge, sier han. Han minner oss også på at nordmenn, til tross for økte priser på det meste, er et kjøpesterkt publikum. 

Gode og tilgjengelige hjelpetilbud

Er du redd for å miste, eller har du mistet, kontrollen over bruken av kokain eller andre rusmidler? Vi har utviklet en egen kunnskapsbase med klikkbare "ABC-bokser" om hvordan du kan søke hjelp og hvilke typer hjelp som finnes. 

I Norge har vi delt rus- og avhengighetsbehandling inn i to nivå; Hjelp i kommunen og hjelp i spesialisthelsetjenesten. I tillegg kommer tilbud fra ideelle og frivillige organisasjoner. Det er ikke alltid lett å vite hva slags type hjelp en trenger og hvem som kan gi denne hjelpen. Vi anbefaler derfor at du bruker litt tid på å undersøke hva som finnes lokalt og regionalt, både av akutte hjelpetilbud og tilbud på litt lengre sikt. Les mer på ABC til rusbehandling.

Seks kilder som forteller noe om kokainbruk i Norge er:

  • Ungdata - Spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomsskolen og videregående skole om blant annet rusmiddelbruk.
  • SHOT - Studentundersøkelse fra 2022 som viser hvordan studenter forholder seg til snus, røyk, alkohol og narkotika.
  • ESPAD skoleundersøkelser - ESPAD (the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) Et representativt utvalg av elever i 10. klasse intervjues om sin bruk av rusmidler og tobakk over tid, for så å sammenlignes med andre 15–16-åringer i ulike land i Europa. Undersøkelsen utføres hvert fjerde år. 
  • Folkehelseinstituttets (FHI) årlige spørreundersøkelse som gjennomføres av Statistisk sentralbyrå (SSB) om alkohol, narkotika og tobakk. 11 000 personer i alderen 16 til 85 år trekkes tilfeldig fra Folkeregisteret til å delta i undersøkelsen.
  • Funn i blodprøver fra obduksjoner (2022) rapporten gir et bilde av omfanget og hvilke stoffer som påvises ved obduksjoner, som blant annet gjenspeiler utviklingen av trender innen forskrevet og illegal bruk av stoffer i Norge.
  • Kripos' narkotikastatistikk - nasjonal statistikk over toll- og politibeslag.