I rapporten Rus og menneskerettigheter, som kom i september, forteller NIM blant annet om tydelige systemsvakheter i vurderingen av situasjonen til folk med rusproblemer opp mot menneskerettighetene. 

Flere politiske og faglige prosesser er allerede i gang med utgangspunkt i de grundige beskrivelsene fra NIM. Selv arrangerer NIM tre seminarer for å belyse sentrale problemstillinger og har i tillegg takket ja til å holde innlegg på vår fagkonferanse i januar.

Klikk her for program og påmelding til rusfeltets fagkonferanse

En polarisert debatt kan skygge for problemer

Ukens frokostseminar ble innledet av seniorrådgiver i NIM Stine Langlete. Hun trakk fram høye overdosetall og forkortet levealder som bakteppe for rapporten. Hun understreket at debatten om avkriminalisering er og har vært viktig, men at NIM har forsøkt å manøvrere oppmerksomheten også på andre problemstillinger som kan hindre retten til helse. 

En polarisert debatt kan lett skygge for andre viktige problemstillinger.
Stine Langlete

Stine Langlete pekte eksempelvis på tre områder de har undersøkt grundig:

  1. Beskyttelsestiltak overfor voldsutsatte personer i aktiv rus. Mye tyder på at voldsutsatte i aktiv rus mangler et reelt krisesentertilbud mange steder i landet. I tillegg er det generelle hjelpetilbudet for svakt
  2. Kontrolltiltak i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Det mangler god empirisk kunnskap om effekten av kontrollen, sammenlignet med mindre inngripende tiltak. For mange av de som har vært lenge i LAR og er godt rehabilitert er underlagt til dels streng kontroll. 
  3. Behandlingstilbudet til voksne med samtidige rus- og psykiske problemer (ROP).  Tilgangen til et kvalitativt godt helsetilbud i likhet med alle andre er for svak. Gruppen får mindre og dårligere somatisk helsehjelp. Hjelpeapparatet er for ofte fragmentert overfor denne pasientgruppen.  

Paneldebatt

Seminaret bød på god stemning og debatt ledet at jurist og spesialrådgiver ved NIM Anine Kierulf. I panelet satt Arbeiderpartiets ruspolitiske talsmann Even Røed, leder i RIO Kenneth Arctander Johansen, forsker Gabrielle Welle-Strand og lege ved Eikaklinikken Aina Mumbi. 

Mumbi understreket at de sykeste blant folk med rus og psykiske lidelser får den dårligste hjelpen. -Vi har normalisert skjevheten i maktforholdet mellom hjelpere og pasienter, sa hun. -Derfor er innstilling og organisering avgjørende for at vi skal oppnå bedre tjenester framover! 

Even Røed vektla at debatten som foregår underbygger en tverrpolitisk utvikling og at Arbeiderpartiet ønsker å gjøre en grundig jobb for å sikre en forbedringsprosess. - Dette handler om hvordan hele helsesystemet ser på dette problemet, sa han. - Derfor er rapporten fra NIM viktig i hvordan vi kan få til en kulturendring i store systemer. En del av dette handler også om avkriminalisering av rusavhengige. Og den debatten skal vi fortsette å ta, sa Røed, avbrutt av Arctander som fullførte setningen med - Helt til dere har snudd. Det hele til hjertelig latter fra salen. 

Neste frokostseminar foregår 6. desember med tittelen Straff og rus: Hva sier menneskerettighetene?

En politisk prosess er i gang knyttet til oppdatering av krisesenterloven. Sist uke fortalte vi hvordan barne- og familieminister Kjersti Toppe har tatt tak i det som NIM beskriver som " manglende beskyttelsestiltak overfor voldsutsatte i aktiv rus".