Kommunedirektør i Trondheim, Morten Wolden, foreslår å legge ned tiltaket Utsikten og bruke noen av de frigjorte midlene til å styrke tiltaket Brygga. 

Utsikten er et kommunalt korttids døgntiltak og er særlig beregnet for dem som har erfart overdose. Brygga er et tilbud fra Stavne Trondheim KF og skal hjelpe folk med rusavhengighet, som kommer fra behandling i spesialisthelsetjenesten, inn i jobb, skole og mer selvstendige liv.

Har prioritert midlene fra Opptrappingsplanen til andre formål 

Trondheim kommune har ikke brukt midlene fra Opptrappingsplanen for rusfeltet slik det er forutsatt fra Stortinget. Kommunedirektøren har i tidligere budsjettforslag skrevet at "det ikke var rom for for å innfri statlig forventning om prioritet av rus og psykisk helse fullt ut". Dette til tross for at Trondheim bruker mindre til rusarbeid pr innbygger enn de andre storbyene.


 

Forslaget skaper strid

Kommunedirektørens forslag legger opp til diskusjon og unødige motsetningsforhold blant brukere og ansatte innenfor rusomsorgen skriver daglig leder i Stavne Trondheim KF, Hrønn Thorisottir, i et innlegg i Adresseavisen i dag. Dette i en tid hvor det kommunale rusarbeidet bør styrkes, ikke reduseres. Den bekymringen slutter Fagrådet seg til. Å skape en "de eller vi" situasjon er ødeleggende og unødvendig. Vi er glad for at dyktige fagfolk tar til orde og melder fra om at slik vil vi ikke ha det. 

Tidligere har også brukerorganisasjonene gått hardt ut mot forslaget til å legge ned Utsikten. Det samme har også de hovedtilitsvalgte i kommunen gjort.

Stavne Trondheim KF (tidligere Stavne gård) er et kommunalt foretak, heleid av Trondheim kommune. Stavne driver arbeidsrettede rehabiliteringstiltak for de som trenger bistand på ulike livsområder. Tiltaket Brygga finansieres gjennom kommunale midler og prosjektmidler. Prosjektmidlene forsvinner i 2021 og kommunedirektørens forslag kompenserer ikke dette fullt ut. Det innebærer også en reduksjon av tilbudet ved Brygga med omtrent ett årsverk. 

Utsikten tilbyr ikke behandling, målet der er å komme seg fysisk og psykisk etter overdose eller lang tids rusing. Det er tilrettelagt for avslapning i rolige omgivelser, god omsorg, næringsrik mat og kunnskap om hvordan forebygge nye overdoser og dødsfall. Utsikten har tre plasser og makstid for opphold er i utgangspunktet 14 dager. Helse- og overdoseteamet er eneste henvisingsinstans.

Fagfolk står sammen

Det er stor enighet blant fagfolk i Trondheim om at rustilbudene i kommunen bør styrkes. Helse- og overdoseteamet og Stavne er begge to tiltak som er godt kjent i hele Norge for sitt gode arbeid.

Fagrådet er bekymret for at reduksjon i tilbudet vil bidra til et betydelig dårligere tilbud til rusavhengige i Trondheim. Vi forventer at politikerne i Trondheim gir klar beskjed om at de ikke vil kutte i det kommunale rustilbudet og allerede i 2021 finner midler til å opprettholde gode tiltak.