Det var noe over 24 000 mennesker som fikk hjelp innenfor Tverrfaglig Spesialisert Behandling (TSB) i 1. tertial 2023. Det er en økning på 4 prosent. Det tilsvarer ca 900 personer.

Samtidig går antall oppholdsdøgn ned med 2 prosent, noe som tilsvarer ca 4200 døgn. Antall polikliniske konsultasjoner reduseres med 1 prosent, noe som tilsvarer ca 2000 konsultasjoner.

Døgnopphold

Nedgangen i oppholdsdøgn kan forklares med avviklingen av Fritt behandlingsvalg. Nær sagt hele nedgangen har skjedd der, men også noe i Helse Midt-Norge. Vi kan forvente en ytterligere nedgang etter hvert som pasientene i ordningen Fritt behandlingsvalg er ferdigbehandlet i løpet av året. Pasienter i ordningen Fritt behandlingsvalg har hatt lengere gjennomsnittlig døgnopphold enn i de regionale helseforetakene. Så skal det sies at gjennomsnittet i de regionale helseforetakene gir ingen informasjon på individnivå.

Poliklinikk

Nedgangen i polikliniske konsultasjoner er på indirekte kontakt, det vil si telefon og videomøter. Antall fysiske møter har en liten vekst. Indirekte kontakt var noe som økte kraftig under pandemien og det kan bety at vi er tilbake til situasjonen før pandemien. Med en nedgang betyr at hver enkelt pasient får færre konsultasjoner. Vi understreker igjen at nedgangen er liten.

Pasienter

Alle de regionale helseforetakene, med unntak av Helse Midt-Norge, har behandlet flere pasienter i 1. tertial enn samme tid i fjor. Særlig Helse Nord har en betydelig økning med hele 15 prosent flere pasienter. Nedgangen innenfor Fritt behandlingsvalg er på 50 prosent, men tallene er små. 158 pasienter fikk hjelp innenfor Fritt behandlingvalg, en nedgang fra ca 240 pasienter fra 2022.

Ventetid

Den gjennomsnittlige ventetiden på behandling er 33 dager. Det er det samme som i fjor. Det er imidlertid store variasjoner mellom de regionale helseforetakene. I Helse Midt-Norge er det 26 dager, mens det i Helse Nord er 53 dager. Helse Vest har 30 dager, mens det i Helse Sør-Øst er 32 dager.

Vanskelig å trekke konklusjoner

Det er vanskelig å trekke tydelige konklusjoner ut av tallene, men trenden de siste årene er kortere opphold i institusjon og mer poliklinikk. Det er også i tråd med de framskrivinger om rusbehandlingen som er levert ved to anledninger. Når alle pasienter i insitusjonene innenfor Fritt behandlingsvalg er ferdig i løpet av året, vil oppholdstiden reduseres ytterligere. 

Antall pasienter øker og vi skal være glade for at flere ber om hjelp for sine rusrelaterte problemer. Det at det kommer flere pasienter er ikke et godt tegn alene, men når vi vet at vi mest sannsynlig har en stor gruppe personer med rusrelaterte lidelser som ikke ber om hjelp, er økningen bra.