Hvilke funksjoner i appen er mest motiverende? 
Funksjonene som scorer høyest er abstinensoversikt, tidtaker, sparekalkulator og prestasjoner.

Frykt for konsekvenser og sanksjoner, og ønsket om anonymitet er de største barrierene for å oppsøke hjelp blant respondentene, oppsummerer undersøkelsen. 

En del er også redde for å bli stigmatisert dersom de ber om hjelp. Mange ønsker å gjøre en endring i rusvaner på egenhånd. De yngste respondentene uttrykker imidlertid et større behov for støttesamtaler i tillegg til appen.

Flertallet av respondentene oppga at deres mål med å bruke appen var å avslutte cannabisbruken. Du kan lese hele rapporten ved å klikke her (PDF, 4MB)     

Se her for full beskrivelse av appens funksjoner. 
Du finner appen HAP i App Store. Den er gratis å laste ned.

I tillegg til de 114 personene som har svart direkte på undersøkelsen har databasen til RUSinfo vært en viktig ressurs. I 2023 svarte 1281 personer på spørsmål om alder, kjønn og fylke når de lastet ned appen. Det er frivillig å svare på disse spørsmålene som en får ved oppstart av appen. Disse opplysningene er nå brukt til å utarbeide statistikk. 

Ungdom er gode på digitale verktøy. Mer målretta og kunnskapsbasert bruk av digitale tjenester kan derfor være et viktig virkemiddel for å styrke ungdommers helse. 

Kompetansesenter rus Oslo (KORUS Oslo) har i lengre tid samarbeidet med RUSinfo, Uteseksjonen i Oslo (Velferdsetaten i Oslo kommune) og Helsedirektoratet om å videreutvikle HAP-appen. HAP-appen er et digitalt informasjons- og behandlingstilbud til personer som bruker cannabis. Det er  Malin Rørendal og Cathrine Bjelland som i samarbeid med Jon-Ove F. Olsen har utformet undersøkelsen, gjennomført datainnhenting og skrevet ut rapporten.

Undersøkelsens funn indikerer at eksisterende hjelpetilbud innen rusfeltet ikke fullt ut imøtekommer behovene og etterspørslene fra unge mennesker, i følge rapporten. "En betydelig del av denne gruppen mangler tillit til voksne og det offentlige hjelpeapparatet, noe som resulterer i at de ikke tar kontakt eller søker hjelp. Respondentene uttrykker bekymringer knyttet til konsekvenser og vektlegger behovet for anonymitet, og en betydelig del ønsker å håndtere endringsprosessen selvstendig. Dette mener vi er viktige faktorer som både eksisterende og fremtidige hjelpetilbud bør ta hensyn til [...] HAP-appen kan bidra til å styrke tidlig intervensjon, som et lavterskel selvhjelpsverktøy uten betydelige barrierer for bruk". 

- Rapporten bør inngå som en del av kunnskapsgrunnlaget som legges til grunn for å evaluere og videreutvikle rustjenester som en del av den forventede forebyggings- og behandlingsreformen.
Henning Pedersen, seksjonssjef KORUS Oslo, fra rapportens forord

Lavterskeltilbud for unge med begynnende problematisk cannabisbruk er ikke tilgjengelige overalt. Appen har derfor potensiale til å nå ut til mange innbyggere. Et digitalt selvhjelpstilbud kan være verdifullt for å nå bredt ut til unge med utfordringer og spørsmål relatert til cannabisbruk. Appen kan fungere selvstendig eller som supplement til HAP-samtaler i hele Norge.

Et åpenbart poeng er hvordan elementer som har vist seg nyttige i HAP-appen kan integreres og tilpasses ulike målgrupper, andre rusmidler og i arbeid med digitale løsninger/selvhjelpsverktøy.

Vi takker KORUS, RUSinfo og Uteseksjonen for viktig arbeid.

Appen HAP ble utviklet i 2016, og den er lastet ned 23.450 ganger totalt.

Brukerne av appen er helt anonyme (all informasjon i appen lagres lokalt og blir kryptert).