Til sammen 25 RCT-studier på verdensbasis viser allerede - på ulike måter, at Individuell Jobbstøtte har sterk effekt.

RCT med 327 deltagere

Nå har forskningssenteret NORCE ved Silje Endresen Reme, Tor Helge Holmås og Kari Monstad, i fem år arbeidet med den randomisert-kontrollerte studien (RCT) Regular employment for people with mental illnes – An evaluation of the individuel placement and support program. Studien ble publisert i Sociel Science & Medicine i februar, 2021.

De har studert effektene fra oppstart av et tilbud om Individuell Jobbstøtte (IPS) til 12, 24 og 43 måneder etter at deltagerne begynte. IPS bygger på prinsippet om fordelene ved å komme rett ut i en ordinær jobb, med oppfølging, framfor en mer trinnvis arbeidsforberedende trening.

327 personer deltok i studien og ble tilfeldig fordelt på IPS og et tradisjonelt, men relevant alternativ av høy kvalitet. Alle som var med måtte ha et ønske om å komme i jobb. 

IPS er et tilbud til personer med moderate til alvorlige psykiske helseproblemer, og/eller rusproblemer, som ønsker hjelp til å komme i arbeid eller beholde ordinært, lønnet arbeid.

nav.no

Særlig gode reslutater for sårbare grupper

Denne studien fokuserer på mennesker med psykiske helseutfordinger og det er interessant å se at IPS ga særlig gjennomslag for sårbare grupper som står svakt i arbeidsmarkedet.

Overføringsverdien til rusfeltet er sterk

Effekten av IPS var størst for de under 30, de som ikke hadde fullført videregående ved fylte 21 år og de med alvorlig psykisk lidelse. Med IPS har flere med psykoselidelser, for eksempel, funnet en jobb som passer. Og, de fortsetter å være i jobb, forteller Silje Endresen Reme til napha.no.

Åtte prinsipper for Individuell jobbstøtte (IPS)

Målet er ordinær, lønnet jobb
Deltagelse på bakgrunn av arbeidssøkers eget ønske

Individuell jobbstøtte er en integrert del av behandlingen
Jobbsøk skjer ut fra deltagerens interesser og ferdigheter
Individuelt tilpasset rådgivning om økonomiske ytelser
Jobbsøk starter raskt og senest etter 1 måned
Systematisk jobbutvikling ut fra arbeidssøkers preferanser
Oppfølgingen er ubegrenset i tid og individuelt tilpasset

Forskerne ved NORCE har også gjort en samfunnsøkonomisk analyse og funnet at IPS er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det kommer i tillegg til den glede og nytte dette har for den enkelte som kommer inn i ordinært arbeid som neppe kan måles i kroner.

Artikkelen er først omtalt på napha.no 17. mars 2021.

Les hele artikkelen fra forskerne ved å klikke her.