KvaRus har vært i drift i to år og antall pasienter registrert øker for hver måned. Per 1. november 2021 var 2079 pasienter registrert. Flere Helseforetak som St. Olav, Møre og Romsdal, Bergen og Stavanger og svært mange private tjenesteleverandører, har kommet svært godt i gang med registreringsarbeidet.

Det arbeides nå med å få tilgang på pakkeforløps- og aktivitetsstatistikk som kan gi grunnlag for å beregne dekningsgraden for ulike virksomheter og for landet som helhet. 

Hva er et kvalitetsregister?

Et medisinsk kvalitetsregister er en systematisk samling av informasjon om en bestemt gruppe pasienter, deres helse- og livssituasjon ved oppstart av behandlingen, innholdet i behandlingen, pasientenes opplevelse av behandlingen, og hvordan det går med dem underveis og etter at behandlingen er avsluttet. Det er i dag 53 ulike kvalitetsregister, men de fleste er innen somatikk.
kvarus.no

KvaRus skal, i likhet med alle nasjonale kvalitetsregistre, gjennom statistikker, analyser og forskning danne grunnlag for kvalitetsforbedring av helse- og omsorgstjenesten. Det er Helse Stavanger og KORFOR som administrerer KvaRus. Ole Bergesen er ny registerleder. Han er også leder for Brukerplan.

KVARUS 2.0 er klar til bruk

Den nye versjonen av KvaRus (Kvarus 2.0) ble publisert 4. januar 2022. Innen utgangen av januar 2022 vil alt av informasjonsmateriell oppdateres. Dette gjelder informasjon på www.kvarus.no og brosjyrer. E-læringskurset fjernes midlertidig, inntil oppdatert versjon foreligger. Også dette forventes innen utgangen av januar 2022. I den nye versjon er det gjort en del forenklinger ut fra tilbakemeldinger fra brukerne. Den neste store endringen er å gå fra et samtykkebasert register til et register med reservasjonsrett. 

Det er pasienter som mottar behandling innenfor Tverrfaglig Spesialisert Behandling som er målgruppen for KvaRus.

Skjemaene i registeret er delt inn i to deler. Del 1 inneholder alle behandlerspørsmål og del 2 alle pasientspørsmål. En slik inndeling synliggjør hvem som skal svare på hva og gjør det lettere for behandler å eventuelt besvare sin del før møtet med pasienten. Del 2 kan enten fylles ut i dialog med pasient, eller gjennom bestilling av elektronisk PROMS skjema som inneholder alle pasientspørsmål for de av pasientene som ønsker å besvare spørsmålene utenfor møtetiden med behandler.

Presentasjon av resultater

Sverre Nesvåg arbeider for tiden med å lage en standard presentasjon av resultater fra basisregistreringene i Kvarus. En slik presentasjon vil gi et godt bilde av hva som kjennetegner pasientene i egen virksomhet, for eksempel sammenlignet med alle pasientene i registeret. Slike analyser vil de om kort tid kunne tilby alle virksomheter som ber om det.

Les mer om Kvalitetsregisteret på kvarus.no hvor det også ligger en aninimasjonsfilm som beskriver hva KvaRus er.