Det er Helse Stavanger ved KORFOR som har oppdraget om å etablere og drifte registeret.

Registerleder er Sverre Nesvåg og sammen med kollegaer fra KORFOR guidet de forsamlingen gjennom de ulike fasene i Kvarus. Noe frustrasjon over ennå en pålagt oppgave kom frem under de to dagene.

Et godt redskap
-Det er klart dette vil bli utfordrende for mange tiltak, sier registerleder Sverre Nesvåg. «Alle er fullt opptatt av å få implementert pakkeforløpene og mange arbeider med implementering av pasient-tilbakemeldingsverktøy og systemer for individuelle utredninger. Og fra 1. januar får alle krav om implementering av det nye kvalitetsregisteret. Mitt håp er at mange raskt skal oppleve at KvaRus ikke bare blir et lenge etterlengtet nasjonalt register for kvalitetsutvikling og forskning, men også et godt redskap for å sikre informasjonsgrunnlaget for de ulike fasene i pakkeforløp TSB. Vi er godt i rute både med den tekniske løsningen, med å etablere kontakter i alle TSB-tiltak og med utarbeiding av informasjons- og opplæringsmateriell. Nå gleder vi oss til å støtte tiltakene i deres implementering av KvaRus fra nyttår av, sier Sverre Nesvåg.

KvaRus er et nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler. Målgruppen er pasienter som behandles innenfor Tverrfaglig spesialistert rusbehandling (TSB).

Hensikten er å forbedre tjenestene og sikre bedre kunnskap
Registeret tar sikte på å si noe om:

  • Hva slags resultater som oppnås?
  • Hva kjennetegner pasientene?
  • Hvilke tilbud får de?
  • Hva synes pasientene om behandlingen de har fått?

Registeret har vært prøvd ut ved virksomheter i Rogaland. Flere av virksomhetene melder om at pasientene er tilfredse og bruker målepunktene som et verktøy i sin egen rehabilitering. Et spennende aspekt i kvalitetsregisteret er at den enkelte virksomhet får tilbake sine egne svar og kan bruke disse i sitt lokale kvalitetsarbeid.

Sverre Nesvåg var tydelig til Kvaruskontaktene om at Kvalitetsregisteret er et oppdrag Helse Stavanger og KORFOR har fått, ikke tatt. Det betyr at beslutningene er tatt andre steder og KORFOR er gjennomfører. Fagrådet er glad for at det er miljøer og personer som kjenner rusfeltet godt som sitter i førersetet. – Vi i KORFOR er deres venner her, sa Nesvåg litt humoristisk til Kvaruskontaktene i salen.

Hva er et kvalitetsregister?
Et kvalitetsregister er en systematisk samling av informasjon om en bestemt gruppe pasienter; deres helse- og livssituasjon ved oppstart av behandling, innholdet i- og pasientenes opplevelse av den behandlingen de mottar, og hvordan det går med dem underveis og etter at behandlingen er avsluttet. Formålet er å bruke informasjonen til å utvikle bedre tjenester og mer kunnskap om den aktuelle pasientgruppen.

Det er opprettet en egen nettside for Kvalitetsregisteret.