Å systematisk tilby røykeslutt, sunt kosthold og effektiv trening parallelt med tradisjonell  avhengighetsbehandling er tiltak som vi mener ville ha stor effekt på en innbyggergruppe som ofte er sterkt plaget av somatisk og psykisk uhelse. 

25. april stilte vi i muntlig høring til Folkehelsemeldinga - Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar (Meld. St.15). Vi har levert skriftlig innspill og her følger det muntlige innspillet i sin helhet:

Takk for anledningen til å gi innspill i dette viktige arbeidet.

Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon (RHO) er landets største paraplyorganisasjon for rusfeltet. Vi er demokratisk, partipolitisk og verdiuavhengig med 147 medlemmer som representerer virksomheter, tiltak og organisasjoner som arbeider innen forebygging, behandling, rehabilitering, forskning og skadereduksjon

Mitt navn er Jan Gunnar Skoftedalen, jeg er leder i Rusfeltets hovedorganisasjon og med meg er rådgiver Torhild Kielland.

Det som er bra for en stortingsrepresentant eller meg - er også bra for en innbygger med rusrelaterte problemer.

Det er ikke bare bra – det er faktisk «lavthengende frukt», lett å plukke ned. Kosthold, røykeslutt, trening, arbeid, osv gir faktisk større effekt for en innbygger med rusrelaterte problemer enn for oss andre.

Det vil være i tråd med regjeringens mål om å sette inn innsatsen der den gir størst uttelling og vil bidra til å redusere sosiale helseforskjeller.

De fleste områder i Folkehelsemeldingen er relevante for mennesker med rusrelaterte problemer.

Det er fordi mennesker med rusrelaterte problemer lever 15-20 år kortere, for mange er utenfor det ordinære arbeidslivet, mange har dårlige økonomi osv enn gjennomsnittet av befolkningen.

For å oppnå bedre folkehelse for befolkningen må innbyggere med rus og/eller psykiske problemer inkluderes i folkehelsearbeidet.

To områder som omtales i meldingen som vi har lyst til å trekke frem er trening som medisin og inkluderende arbeidsliv.

  • Trening som medisin har vi forskningsresultater fra St Olav som viser særdeles gode resultater og det finnes ideelle organisasjoner som gir gode tilbud om fysisk aktivitet, mestring og tilhørighet.
  • Flere kan inkluderes i lønnet arbeid. Her finnes det en uutnytta ressurs. Her er det mange gevinster, redusere utgiftene til Folketrygden, vi vil mangle arbeidskraft i fremtiden, arbeid er for mange veien ut av fattigdom. det krever særlig innsats og forståelse for utfordringene som mennesker med rusrelaterte utfordringer har

Vi kjenner godt til at det regjeringens arbeid med en forebyggings- og behandlingsreform. Vi ser frem til stortingsmeldingen og bidrar med innspill til Helse- og omsorgsdepartementet.

Men for å oppnå bedre folkehelse for befolkningen må innbyggere med rus og/eller psykiske problemer inkluderes i folkehelsearbeidet og at det gis en særlig innsats på området egen forebyggings- og behandlingsreform.

Mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser har 15-20 år kortere forventet levetid enn den øvrige befolkningen. Somatisk sykdom er hovedårsak til den reduserte levealderen, likevel er dette noe som i liten grad er tatt høyde for i utredning og behandling.

Alkoholstrategien er god og vi er glad for at den er foreslått å videreføre. Det er nødvendig for å sikre nedgang i skadelig bruk av alkohol med minst 20 prosent. Blant personer under 50 år i Norge, er rusutløste dødsfall den tredje hyppigste dødsårsaken. Skal vi få til målet om å redusere dødsfall før 70 års alder med 33 prosent må en prioritere dette arbeidet.