Innbyggere med rusproblemer ble ikke nevnt spesielt av helseministeren. Det er likevel "lavthengende frukt" å se den åpenbare relevansen til rusfeltet gjennom hennes hovedpoeng; tobakksbruk, dårlig kosthold/levevaner, lite fysisk aktivitet, sosial og økonomisk fattigdom.

Somatiske lidelser rammer hardt

Flere steder i meldinga er også innbyggere med rusproblemer nevnt spesielt - og konkret for kommunalt helse- og rusarbeid, understreker meldinga at manglende oppfølging av somatiske lidelser rammer innbyggerne hardt. Den peker på en stor gevinst i å tilby alle likeverdige tjenester - for den enkelte og for samfunnet. 

Små grep kan være å endre type mat som deles ut/ serveres til folk i vanskelige livssituasjoner. Ikke sjelden er det vafler og boller på menyen. Godt i blant, men med fattig næringsinnhold. 
Et annet grep er å systematisk tilby røykeslutt og effektiv trening parallelt med tradisjonell avhengighetsbehandling. 

Fagrådets sekretariat

ABC i psykisk helse

Helseministeren var selvsagt opptatt av de større linjene i sitt framlegg og presenterte blant annet en pilot for god psykisk helse; ABC; Act - Belong -Commit (Handle - Tilhøre - Forplikte). Hun understreket at målet er at alle skal oppleve å høre til. En vakker visjon - om enn litt overfladisk. Når det er sagt, er meldinger av denne typen gjerne preget av store ord og vendinger - det sentrale er retningen regjeringen staker ut. Regjeringen vil i 2024 komme med en livskvalitetsstrategi og en veiviser for tiltak mot ensomhet. 

Ett av seks innsatsområder i Folkehelsemeldinga handler om psykisk helse og livskvalitet, sa Kjerkol. Livskvalitet handler om fellesskap og god fysisk og psykisk helse. Relevant i dette er vårt samarbeid med Rådet for Psykisk helse om "Trening som medisin". Konkret beskriver Folkehelsemeldinga følgende nasjonale råd for aktivitet:

Voksne og eldre bør hver uke være fysisk aktive i minst 150 til 300 minutter med moderat intensitet og eller i minst 75 til 150 minutter med høy intensitet, eventuelt en kombinasjon (side 56). Forskning på fysisk aktivitet og helse gjennom livet viser at fysisk aktive vil ha langt bedre fysisk og psykisk helse enn fysisk inaktive (side 57).

Eget kapittel om bruk av rusmidler

Et eget kapittel er viet alkohol, narkotika og doping ettersom bruk av rusmidler er blant de viktigste risikofaktorene for tap av friske leveår og for tidlig død. Dette gjelder uavhengig av type rusmiddel. Regjeringen vil videreføre en restriktiv alkoholpolitikk og utvider alkoholstrategien til 2030. Det er alkoholbruk som har fått størst plass i meldinga og det er liten tvil om at regjeringen tar på alvor sammenhengen mellom alkoholrelaterte dødsfall og sosioøkonomisk status. Meldinga beskriver flere tiltak blant annet advarsel-merking og innholdsmerking på alkoholholdig drikke. 

Verdens helseorganisasjon vedtok i 2022 en global handlingsplan mot alkohol som Norge følger tett. 

Om narkotika sier meldinga at bruken utgjør en relativt liten del av den samla rusbruken i befolkningen og at det ikke er grunnlag for å si at bruken har endra seg vesentlig de siste årene. Meldinga bekrefter regjeringens avvisning av generell avkriminalisering og peker på økt satsning på forebygging og tidlig intervensjon. Meldinga understreker videre at regjeringen tar dette på høyeste alvor gjennom forebyggings- og behandlingsreformene, som er ventet å komme på  nyåret. 

Stortingsmeldingen skal behandles i Helse og omsorgskomiteen og allerede 25.april er det høring. Frist for å melde seg på høringen er allerede 17.april.