8. desember skal Stortinget votere over endringene som vil bety avvikling av Fritt behandlingsvalg. Helse- og omsorgskomiteen avga 1. desember sin innstilling. Ikke overraskende støtter flertallet regjeringens forslag om avvikling, med en overgangsordning på 12 måneder. Det får konsekvenser for flere institusjoner og i høringene er det blitt uttrykt bekymring for behandlingskapasiteten. 

De regionale helseforetakene mener de kan møte avviklingen ved å:
  1. Benytte restkapasitet i helseforetak, ideelle sykehus og hos private avtaleparter
  2. Utvide eksisterende avtaler med private avtaleparter
  3. Gjennomføre nye anskaffelser gjennom anbudskonkurranser
  4. Utvide behandlingskapasiteten i helseforetakene og ideelle sykehus

 

30 nye plasser på Sørlandet

Innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling vil Helse Sør-Øst ivareta pasienters behov ved å benytte ledig kapasitet i helseforetakene, ideelle sykehus og hos private avtaleparter. Samtidig har HSØ kunngjort en kommende anskaffelse av 30 døgnplasser innenfor sykehusområdet til Sørlandet sykehus, og de vil ta stilling til behovet for å utvide ytelsesavtaler med eksisterende avtaleparter. Dette sier Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF i en sak på egen nettside.

HSØ har allerede lagt ut en veiledende kunngjøring på Doffin om mulig anskaffelse og den endelige kunngjøringen vil komme i januar 2023.

I den veiledende kunngjøringen ser HSØ for seg at behovet vil kunne være inntil 30 døgnbehandlingsplasser lokalisert innenfor sykehusområdet til Sørlandet sykehus med behandlingstid ni måneder.

Det vil trolig være ønskelig med en fordeling av døgnplassene mellom to delytelser:
- Døgnbehandlingsplasser til pasienter med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse som i henhold til nasjonal faglig retningslinje skal behandles innenfor TSB
- Døgnbehandlingsplasser til pasienter med ulik avhengighetsproblematikk som ikke kan nyttiggjøre seg poliklinisk behandling.

I dag er det to institusjoner som er godkjent av Helfo innenfor sykehusområdet til Sørlandet sykehus; Blå Kors Loland behandlingssenter i Vennesla og Vitalis avd Holmen gård i Gjerstad kommune. I tillegg driver Tyrili en institusjon i Arendal som har avtale med Helse Sør-Øst RHF.

Hvorvidt det kommer nye anskaffelser i andre sykehusområder er ikke avklart pr dags dato, men helseforetakene skal vurdere behovet forløpende, sies det.

Kort avtaleperiode

Avtaleperioden for en mulig rammeavtale vil trolig være fra 1.6.2023 (tentativt kontraktsoppstartstidspunkt) til og med 31.12.2024, skriver HSØ. Årssaken til dette er at det forventes at HSØ sier opp de løpende avtalene med dagens avtalepartnere i løpet av desember. Disse avtalene har to års oppsigelsestid. 

Rett til valg av behandlingssted

Pasientenes rett til valg av behandlingssted vil videreføres, men vil kun gjelde offentlige sykehus eller de virksomheter som har avtale med et regionalt helseforetak. Her er det mange pasienter som opplever at den retten ikke er reell.