Det blir en reduksjon på fire døgnplasser, fra dagens 91 til 87 plasser.

Det var i august 2020 Helse Nord lyste ut nytt anbud og formidlet at de tenkte bruke 153 millioner kroner til innkjøp av omlag 85 plasser. Fristen for innlevering av anbud var 1. oktober 2020. Helse Nord RHF mottok tilbud fra åtte tilbydere. Av disse ble seks tilbydere funnet egnet i henhold til konkurransegrunnlaget og ble invitert til forhandlinger. Blant disse seks har fire fått avtale med Helse Nord.

Disse er tilbudt avtale
Sigma Nord har fått 37 plasser som er det samme som i dag.
Stiftelsen Fossumkollektivet har fått 25 plasser som er 4 færre enn i dag.
Finnmarkskollektivet har fått 20 plasser som er det samme som i dag.
Veslelien Kirkens bymisjon har fått 5 plasser som er det samme som i dag. 
Avtalene er innenfor rammen på 153 millioner kroner.

Sigma Nord er svært glad for at Helse Nord RHF ønsker å gå inn i en ny avtaleperiode med oss. Vi synes også det er betryggende "å få selskap med" Finnmarkskollektivet, Fossumkollektivet og Veslelien i i flere år fremover. Institusjonene har forskjellig behandlingsprofil og delvis også forskjellige pasientgrupper. Vi ser for oss at pasientene gjennom de nye avtalene vil få et bredt og godt faglig tilbud.
Arne E Johansen, styreleder i Sigma Nord   

 

Selv om prosessen har tatt tid, er jeg glad for at Helse Nord RHF har gjort en grundig jobb ved tildelingen. Vi gratulerer alle som har fått tilslag på anbudet og ønsker dem lykke til slik Nord-Norges ruspasienter får best mulig behandlingstilbud.
Trude Rød, leder ved Finnmarkskollektivet

 

Fem behovsområder
I kravspesifikasjonen i det nye anbudet ble det spesifisert fem deltjenester. I parantes står hva som ble resultatet: 

  • anslagsvis inntil 14 (10) plasser for behandling av alkoholavhengighet

  • anslagsvis inntil 30 (35) plasser for behandling inntil 6 måneder 

  • anslagsvis inntil 16 (20) plasser for behandling inntil 12 måneder

  • anslagsvis inntil 15 (15) plasser for behandling inntil 12 måneder for unge u/23 år

  • anslagsvis inntil 10 (7) avrusningsplasser

 

Etter en lang og spennende prosess er vi naturligvis glade for fornyet tillit fra, og kontrakt med, våre oppdragsgivere og gode samarbeidspartnere i nord. Det gir oss trygghet og sikrer oss muligheten til å kunne levere god rusbehandling også i årende som kommer.
Lars A Lian, faglig leder i Fossumkollektivet

Et godt resultat?
Samlet er dette å anse som et godt resultat. En nedgang på fire plasser var forventet og i tråd med utviklingen innenfor TSB. Helse Nord er imidlertid i en noe spesiell situasjon med store geografiske  avstander og bruker derfor mindre poliklinikk enn resten av helse-Norge.

Kravene til insitusjonene og prisveksten har økt betydelig siden sist anbud. Det må gjenspeile seg i døgnprisen og en får færre plasser for samme mengde penger som tidligere. De nye avtalepartnerne berømmer Helse Nord RHF for en god og grundig jobb. Fossumkollektivet skulle gjerne beholdt alle de avtaleplassene de har i dag, men vil kunne levere gode tjenester med den nye avtalen. 

Fagrådet gratulerer de fire anbudsvinnerne og at de, sammen med de offentlige tilbudene, bidrar til et godt behandlingstilbud for pasientene i Nord-Norge.