Totalt var det 23 257 pasienter som fikk behandling i TSB i årets fire første måneder. Av disse vet vi at ca 8 200 pasienter er i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). 

Flere i døgn og færre polikliniske konsultasjoner.

Utviklingen er annerledes i 1. tertial 2022 mot tidligere år. Samlet økte antall oppholdsdøgn med 2 prosent. Økningen i døgn skyldes flere pasienter i de Helfo-godkjente institusjonene. Økningen fra samme periode i fjor var på 27 prosent for disse institusjonene og det tilsvarer omtrent nå ca 10 prosent av alle oppholdsdøgnene. Denne ordningen vil mest sannsynlig avvikles fra 1. januar 2023, ordningen er ute på høring med høringsfrist 1. juli. Disse oppholdene, ca 20 000 døgn, skal ivaretas av ideelle eller offentlige sykehus fra 2023. 

For Helse Sør-Øst og Helse Midt var det ingen endring fra 2021. Helse Vest økte med 5 prosent, mens det i Helse Nord var en nedgang på 6 prosent.

Antall polikliniske konsultasjoner ble redusert med 7 prosent. Under pandemien fikk vi en voldsom økning i det som kalles indirekte konsultasjoner. Det betyr telefon- og videokonsultasjoner. Så langt i 2022 ser det ut som dette er i ferd med å endre seg. Det blir flere fysiske konsultasjoner (+ 4 %) og færre indirekte konsultasjoner ( - 27%).

Innenfor psykisk helse er det økning i antall pasienter, oppholdsdøgn og polikliniske konsultasjoner.

Ventetid

Den gjennomsnittlige ventetiden er 32 dager. Men det er store variasjoner. Kortest ventetid er det i Helse Midt som har 25 dager, mens det i Helse Nord er 46 dager.