Vi gratulerer alle fire med gjenvalg under årsmøtet 11. mai. Det er rift om plassene og også i år fikk valgkomiteen flere forslag. Årsmøtet sluttet seg til valgkomiteens innstilling og de fire ble enstemming valgt. Det kom imidlertid kommentarer som valgkomiteen tar med seg i sitt videre arbeid. 

Våre vedtekter § 6 sier følgende om styret:

Styret er Fagrådets utøvende organ. Styret består av styreleder og 8 styremedlemmer. Styremedlemmene skal gjenspeile og representere mangfoldet i rusfeltet, herunder sikre geografisk spredning, tverrfaglighet, offentlige og ideelle virksomheter og ulike deler av tjenesteapparatet.

Styret skal ha brukerrepresentasjon. Styret velger nestleder blant styrets øvrige valgte medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Øvrige medlemmer i styret er:

Anders Dalsaune Jansen - styreleder/ til daglig leder av Tyrilistiftelsen
Arild Knutsen - leder i FHN
Tommy Sjåfjell - brukerrepresentant, A-larm bruker og pårørendeorganisasjon
Camilla Wright - avdelingsleder, Uteseksjonen i Trondheim
Ellen Ingrid Eira - enhetsleder, Døgnenhet psykisk helse og avhengighet, Finnmarkssykehuset

Andre vedtak på årsmøtet 

Årsmøtet vedtok å fjerne "Fagrådet" fra navnet på organisasjonen. Heretter heter vi Rusfeltets hovedorganisasjon. Det ble også vedtatt å endre navn fra "Arbeidsplan" til Aktivitetsplan - på dokumentet som beskriver våre oppgaver og prioriteringer. 

Rusfeltets hovedorganisasjon er landets største paraply- og medlemsorganisasjon innen rusfeltet med nær 150 meldemsorganisasjoner! Vi samler og formidler kunnskap fordi rus påvirker menneskers liv.