Kriminalomsorgens regioner, Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter, Regionale helseforetak og Helse- og omsorgstjenesten i kommuner med fengsel, mottok for få uker siden et brev fra KDI og Helsedirektoratet. Brevet tydeliggjør ansvars- og oppgavefordelingen for LAR og har som mål å definere et tydelig grensesnitt mellom helseforetak, helse- og omsorgstjenester i fengsel og kriminalomsorgen.

Mål om mer ensartet praksis

Ønsket fra myndighetene er å legge til rette for en mer ensartet nasjonal praksis for LAR- utdeling og overvåking av utdeling i fengsel. Samtidig ønsker de at tjenestene skal tilrettelegge for en hensiktsmessig ressursutnyttelse mellom kriminalomsorgen, helse- og omsorgstjenesten i fengsel og helseforetak lokalt, og et godt og fleksibelt samarbeid mellom etatene.

Bakgrunn for brevet: KDI foretok høsten 2019 en kartlegging i kriminalomsorgens regioner av utdeling og overvåking av utdeling av LAR-medisiner i alle landets fengsler. Kriminalomsorgens kartlegging viste at det til enhver tid er i overkant av 200 innsatte med LAR-behandling i norske fengsler. 

Ansvarsfordeling i tre-partsavtale

Helsedirektoratet og KDI anbefaler at partene inngår en tre-partsavtale som beskriver ansvars- og oppgavefordelingen for administrering, finansiering, utdeling, opplæring og overvåking av LAR i alle fengsler.

Helseforetaket har finansieringsansvaret og sørge-for-ansvaret for at pasienten mottar substitusjonsbehandling (LAR), også når de er innsatt i fengsel.

Selv om det ikke er noen direkte lovhjemmel som tillater helseforetaket å pålegge helse- og omsorgstjenesten å utføre utdeling av LAR-legemidler, har kommunehelsetjenesten et lovpålagt ansvar for at innsatte mottar forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Dette gjelder også for LAR-behandling og utdeling av medisiner. 

KDI og Helsedirektoratet skriver derfor at gjennomføringen av LAR- behandlingen må beskrives i en avtale mellom kommunehelsetjenesten, helseforetaket og kriminalomsorgen.

En slik avtale bør inneholde hvilken instans som gjennomfører utdeling og overvåking av LAR-medisinering og til hvilke tidspunkt de er tilstede, finansiering/refusjon og hvem som er ansvarlig for opplæring av kriminalomsorgen. Avtalen må omfatte enighet om hvilket ansvar og hvilke oppgaver som ligger til spesialisthelsetjenesten, kriminalomsorgen og kommunen, samt en felles oppfatning av hvilke tiltak tjenestene til enhver tid skal utføre.

Les hele brevet ved å klikke her 

Vi undrer oss over at det i 2021 fremdeles kan være usikkerhet om arbeidsfordelingen i LAR, men er glad for at KDI og Helsedirektoratet har gitt føringer når de ser at dette er nødvendig.