Napha skrev tidligere i sommer artikler om FACT-Sikkerhet Viken og FACT-Sikkerhet Innlandet. Dette er foreløpig, oss bekjent, de to eneste teamene som har tatt samfunnsutviklingen på alvor og etablert tverrfaglige team som skal følge opp folk som løslates etter endt soning av dom for behandling.

Før 2019 var de dømte først og fremst schizofrene og under psykose i gjerningsøyeblikket. Nå er det flere som blir dømt som har personlighetsforstyrrelse og rusproblemer. 
Napha.no

Gode samarbeidsmodeller

Seniorrådgiver for rus/psykisk helsefeltet, hos Statsforvalteren i Innlandet, Arild Bækkevold, forteller oss at forprosjektet til FACT-Sikkerhet i Innlandet har gitt grobunn for å utvikle gode samarbeidsmodeller for å møte samfunnsutviklingen.  

Forprosjektet er avsluttet og konklusjonen er at det iverksettes et fire-årig prosjekt fra høsten 2021 hvor målet er å utvikle metoder for et varig tilbud av FACT-Sikkerhet. Det som er spesielt er at prosjektet skal utvikle samhandlingsmodeller mellom Sikkerhetsposten ved Sykehuset Innlandet og kommunene i Innlandet.

Arild Bækkevold

Bækkevold forteller at prosjektet tar sikte på å knytte seg tett til de øvrige ordinære FACT-teamene i fylket og at de to forsøkskommunene Elverum og Søndre-Land blir spydspisser i utviklingen av den kommunale samhandlingen. Erfaringen fra forprosjektet er gode og sikkerhetsposten ved prosjektleder Terje Børseth-Olebakken har sammen med styringsgruppe og arbeidsgruppe lagt et grundig fundament for videre utviklingsarbeid, sier han.

Målet er å gjøre hverandre gode

Voldsrisikovurderinger og sikkerhetsvurderinger kan forekomme hyppig for ordinære FACT-team. 

Det er svært viktig for oss å bruke kompetansen som Sikkerhetsposten har ute i kommunene. Dette inkluderer også veiledning og metodeutvikling i samarbeid med de øvrige FACT-teamene og de to forsøkskommunene. Målet er å gjøre hverandre gode ved å blande kompetanse og erfaring. 
Arild Bækkevold

FACT-Sikkerhet møter hver enkelt hjemme der de bor og har som et av sine hovedmål, (sammen med samfunnsvern) å få mennesker med seg ut i lokalsamfunnet og med på aktiviteter. 

To typer dom til behandling

Retts-Norge praktiserer to typer dom til behandling:

  1. Den tidsuavhengige, hvor du dømmes til tre år behandling, og deretter vurderes på nytt hvert tredje år
  2. Den tidsavhengige, hvor du dømmes til tre år, og er «ferdig behandlet». Denne bestemmelsen gjelder "brysomme/plagsomme", og kalles på folkemunne "plagsomhetsparagrafen".

Begge er hjemlet i lov om gjennomføring og etablering av straff, §62, og i psykisk helsevernloven kapittel 5.

FACT-modellen Flexible Assertive Community Treatment (FACT) er en behandlingsmodell som skal gi helhetlige og koordinerte tjenester til personer med alvorlige psykiske lidelser, som ofte har rusproblemer, og med et lavt funksjonsnivå på mange livsområder. FACT-team retter seg mot personer som eksisterende tjenester ikke klarer å gi nyttig hjelp til, eller som ikke ser eget behov for hjelp. 
FACT-Sikkerhet har ansvar for å ivareta samfunnsvernet og forebygge voldshendelser.