Først i landet?
Hedmark er det første fylket, som Fagrådet er kjent med, som er i prosess med å etablere FACT i alle sine kommuner. Hedmark er også nytenkende og innovative i sitt ønske om å utvikle rurale FACT team.

FACT = svaret på samhandlingsutfordringer?
Det er et tydelig mål fra Helsedirektoratet å etablere ACT/FACT team som noe av svaret på samhandlingsutfordringer for pasienter med rus- og psykiske lidelser, mellom kommunene og spesialisthelsetjenestene (DPS). I tillegg er metoden ansett å være god for å møte denne pasientgruppen aktivt og oppsøkende.

ACT- og FACT-team
ACT er en modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Modellen har vist gode resultater, også i Norge. FACT er en tilpasning av ACT-modellen. ​ACT står for Assertive community treatment, og er en godt dokumentert modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, ofte også med rusmiddelproblemer, som i liten grad selv oppsøker hjelpeapparatet.

ACT-teamene er tverrfaglig sammensatt, har en teambasert tilnærming og leverer både kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester. Teamet gir alle typer tjenester som brukeren har behov for, blant annet integrert behandling av rus og psykisk lidelse og tett individuell oppfølging rettet mot arbeid, familie, fritid og bolig.
Kilde: Helsedirektoratet

Helsedirektoratets tilskuddsordning «Tilbud til mennesker med langvarige og/eller sammensatte tjenestebehov, kapittel 0765 post 60» i Statsbudsjettet, legger nettopp opp til å etablere tverrfaglige aktivt oppsøkende behandlingsteam etter ACT- og FACT modellen. Grunnfinansieringen av de rurale FACT teamene i Hedmark er nettopp sikret gjennom denne tilskuddsordningen.

Fire forprosjekter er i gang
- Så langt er fire forprosjekter i gang i Hedmark og prosjektledere er ansatt i alle fire regionene, forteller rusrådgiver hos Fylkesmannen i Hedmark, Arild Bækkevold. Samme prosess foregår også i Oppland, men i noe mindre målestokk. I Oppland er imidlertid et FACT team knyttet til DPS Gjøvik i full drift fra mars 2018 og mange erfaringer fra forprosjektperioden der, vil brukes i oppbyggingen i Hedmark.

Alle forprosjektene i Hedmark er organisert med styringsgrupper og arbeidsgrupper som sammen med forprosjektlederne kartlegger pasientgrunnlag og tjenestebehov. Målet er etablering av fire FACT team i Hedmark og en utredning av hvorvidt det i tillegg skal etableres et ACT team i den største regionen knyttet opp mot DPS Hamar.  Forprosjektperioden er i 2018 og konklusjonene vil bli presentert tidlig i 2019, med antatt oppstart av teamene våren 2019.

Kompetansemiljøene og Fylkesmannen deltar aktivt i alle styrings- og arbeidsgrupper og vil sammen med DPS og kommunene samarbeide i forprosjektene.

Særlige demografiske utfordringer krever innovativ tenkning
Hedmark har særlige demografiske utfordringer med store reiseavstander og flere kommuner med lavt innbyggertall. - Derfor utredes en rural modell som tar hensyn til dette, forteller Bækkevold.

Dette inkluderer blant annet en utredning av å bruke nettbaserte kommunikasjonsverktøy, for å sikre at spesialistkompetanse er tilgjengelig i teamene der reiseavstander er en utfordring. Interkommunale løsninger skal prøves ut og det legges opp til å bruke DPS tilhørighet som modell for teamene.

Bruker tallmateriale fra Brukerplan og tilsynserfaringer
Bakgrunnen for utredningen om etablering av FACT i hele fylket er et omfattende tallmateriale fra Brukerplanregistering i 20 av 22 kommuner. I tillegg kommer tall fra Brukerplankartlegging i enkelte av DPSene. Videre vektlegger utredningen tilsynserfaringer fra 13 tilsyn gjennomført av Fylkesmannen i Hedmark, rettet mot ROP-pasienters tilbud i kommunene.

Modelltro opplæring og forskningsbasert evaluering
For å sikre god opplæring for teamene og modelltrofasthet (fidelity) er samarbeidsaktørere i  gang med å lage opplæringspakker til alle teamene. I tillegg har aktørene søkt om å kunne tilby forskningsbasert evaluering av arbeidet gjennom NKROP og forsker Anne Landheim.

Formålet med forskningsbasert evaluering er å:

  • undersøke i hvilken grad FACT teamene arbeider i henhold til modellen
  • om teamene rekrutterer den tiltenkte målgruppen
  • om pasientene får et bedre behandlingsforløp

Opplæringsprogrammene og følgeforskningen finansieres gjennom den samme tilskuddsordningen som gir grunnfinansiering til FACT teamene. - Ved etablering av FACT teamene vil kommunene og DPSene avgi ressurser fra egne tjenester og fordelingen av disse vil bli tema i forprosjektene fremover, sier Bækkevold.

Samarbeid og entusiasme
Samarbeidsklimaet i forprosjektene er godt og det er høy entusiasme knyttet til forprosjektene i alle ledd av tjenesteproduksjonen, forteller en fornøyd Arild Bækkevold. - Dette er avgjørende viktig ettersom arbeidet stiller høye krav til omstillingsevne i kommunene og i DPSene.

Alle forprosjekter i Hedmark og Oppland er organisert i felles nettverk som treffes fire ganger i året. Nettverksmøtene kommer i tillegg til styringsgruppe- og arbeidsgruppemøter lokalt. I tillegg er det etablert et eget nettverk for forprosjektlederne. Nettverkene skal sikre god fremdrift, koordinering og erfaringsspredning mellom forprosjektene.

Imponert over systematisk arbeid
Fagrådet er imponert over det faglig systematiske arbeidet som er planlagt i Hedmark og ser fram til å høre hvilke erfaringer FACT teamene får. Det gir inspirasjon å få kjennskap til innovative løsninger på gode arbeidsmodeller som FACT. Rurale FACT team gir håp for gode løsninger for mang en norsk landkommune.