Allerede i 2018 var Innlandet langt fremme i å planlegge og etablere FACT i alle sine kommuner. Regionen var, og er fortsatt, nytenkende og innovativ i sitt ønske om å utvikle rurale FACT-team. Nå har Napha laget en kortfilm som viser ett av grepene Innlandet har gjort - for å sikre implementering og erfaringsoverføring mellom de seks, snart åtte teamene. 

FACT i utvikling

Innlandet med sine 46 kommuner har ansatt en koordinator som skal sikre implementering av FACT-modellen og samkjøre erfaringer mellom teamene. Med andre ord er koordinatoren en ressursperson som sikrer utviklingen av FACT-team i fylket og ikke minst har oversikt over erfaringer og utfordringer. Noen av teamene er knyttet til enkeltkommuner, som FACT Gjøvik, mens andre team er interkommunale.  

Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i Innlandet har gitt midler til stillingen og på den måten sikret FACT-satsingen. Koordinatorstillingen er videre lagt inn under divisjonsdirektør for psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet hvilket understreker prioritet på høyt nivå i organisasjonen.

FACT er ett av Helsedirektoratets svar på samhandlingsutfordringer mellom kommune og spesialisthelsetjenesten. Det er et tydelig mål fra Helsedirektoratet å etablere ACT/FACT team for mennesker med rus- og psykiske lidelser rundt om i hele landet. Parallelt foregår flere forskningsprosjekt som følger utviklingen av teamene.

ACT- og FACT-team
ACT står for Assertive community treatment, og er en godt dokumentert modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, ofte også med rusmiddelproblemer, som i liten grad selv oppsøker hjelpeapparatet. Modellen har vist gode resultater, også i Norge. FACT er en fleksibel tilpasning av ACT-modellen. ​Teamene er tverrfaglig sammensatt og leverer både kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester.
Kilde: Helsedirektoratet

Klikk her for å lese mer om FACT/ACT

 

Demografiske utfordringer

Innlandet har særlige demografiske utfordringer med store reiseavstander og flere kommuner med lave innbyggertall. Modellen med koordinator mellom teamene tar spesielt hensyn til dette og kan gi inspirasjon og håp for innovative løsninger for rurale FACT-team rundt om i norske landkommuner.

Satsningen i Innlandet viser en sterk vilje til at FACT som samhandlingsmodell skal bli den foretrukne måten å jobbe på - for å hjelpe folk med alvorlige rus og psykiske problemer. 

Klikk her for å se videoen på Naphas nettside