Ukom er Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. I rekken av rapporter fra henholdsvis Barneombudet, Statens helsetilsyn, Sivilombudsmannen og Barnevoldutvalget kommer Ukom med en rapport som peker på uklare ansvarsforhold knyttet til ungdom som strever.

Uavklarte problemer 

Rapporten beskriver ungdom med lærevansker, skolefravær og uavklarte psykiske problemer - og mangelen på nasjonale krav og forventninger om hvilke lavterskeltilbud kommunene skal ha til ungdom. Som andre rapporter har beskrevet tidligere er det ventelister, avslag på BUP, mangel på samarbeid og manglende kunnskap om klageadgang som blant annet står fram som svakheter.

Ukom kommer med tre råd til nasjonale myndigheter:

  1. Når barn og unge blir henvist til BUP, må det sikres at de får en videre vurdering og oppfølging, også når de får avslag. En henvisning må utløse en plikt til samarbeid mellom BUP og kommunen. En slik rett og plikt bør tydeliggjøres i regelverket.
  2. Helse- og omsorgsdepartementet bør sette i verk tiltak som reduserer den store ubegrunnede variasjonen i tjenester innen psykisk helsehjelp til barn og unge. I tillegg til at man bruker ventetid som en kvalitets- og styringsindikator, bør man på samme måte bruke andel avviste.
  3. Fylkesmannens tilsyn etter en alvorlig hendelse bør alltid vurdere om pasienten har fått rettighetene oppfylt i helse- og omsorgstjenesten som helhet. Tilsyn etter alvorlige hendelser må involvere pasient eller pårørende og få fram deres historie.

Skaper mengden rapporter, råd og instanser - stillstand?

Det er tre år siden det regjeringsoppnevnte Barnevoldsutvalget til daværende barne- og likestillingsminister Solveig Horne, publiserte NOUen «Svikt og svik». Svikene som ble avdekket gjennom Barnevoldsutvalget omfattet brudd på lover, forskrifter, retningslinjer og krav til forsvarlige tjenester. 

Helsetilsynet har videre kommet med en rekke rapporter som dokumenterer avvik og lovbrudd i hele landet. I tillegg har Sivilombudsmannen avdekket mangler og lovbrudd i barneverntjenestene, og for øvrig er Fylkesmannsembetene inne med anmeldte og uanmeldte tilsyn på alle landets barne- og ungdomsinstitusjoner året rundt.  

Barneombudet kom senest i oktober 2020 med rapporten "- Jeg skulle hatt BUP i en koffert", som nettopp understreker at hjelpen ikke er der ungdommene oppholder seg og heller ikke er lett tilgjengelig på grunn av ventelister og avslag. 

Mange aktører avdekker avvik og svik. Er det en styrke eller skaper det forvirring? Det Fagrådet ser er at instansene avdekker de samme og/eller overlappende avvik. Det som er uklart er hvem som koordinerer funnene og sikrer bedre tjenester og konkrete kvalitetskrav knyttet til sårbare barn og unge.

I Webinaret 12. januar tar vi en prat med flere ledere om: Opptrappingsplanen på rusfeltet - hvordan står det til i kommunene, egentlig? Sett av tiden fra klokka 12-13,  lenke kommer.