Leder i Rusfeltets hovedorganisasjon Jan Gunnar Skoftedalen har tatt en prat med avtroppende avdelingssjef Randi Mobæk.

- Vi er en fremoverlent og innovativ avdeling med et sterkt fotfeste i behandling og for dem vi skal gi hjelp, svarer Randi når vi spør om hva som er det beste med å være leder i Avdeling for rus og avhengighetsbehandling.

Randi Mobæk er opprinnelig fra Trysil, men har bodd i Stavanger siden hun flyttet dit for å starte på sin sosionomutdanning. Det er Stavanger som er hjemme nå.

Randi var ferdig utdannet sosionom i 1984. Hun startet den gang opp på Rogaland A-senter og gikk etter hvert videre til Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) som behandler. Etter et par år hos Fylkesmannen i Rogaland gikk hun tilbake til klinisk virksomhet ved sykehuset. Nå har hun vært leder i over 30 år og 24 år som avdelingsjef klar for å gi sjefsjobben videre til den rette.

Stillingen som avdelingssjef for Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er lyst ut og fristen for å søke er 25. januar.

Samhandling 

- For meg er det samhandling og samarbeid over tid som er nøkkelen til gode prosesser som setter mennesker i stand til å leve sine liv. Det har vi, med all beskjedenhet, vært gode på i Stavanger. Vi var tidlig ute med samhandling rundt Housing First, FACT-team og andre forpliktende avtaler med kommuner rundt bo oppfølgingstilbud.

- Vi skal være best på å gi det beste tilbudet, med sammenhengende og helhetlig forløp. Vi skal ta i bruk det som trengs. Vi må ta i bruk de virkemidlene som finnes og heie på dem som trenger dem.
Randi Mobæk

Når Randi snakker så hører vi at det ligger alvor og realiteter bak ordene. Det er mer enn festtale. Vi må ikke bli for snevre i tankegangen, men finne nye veier og ta det handlingsrommet som tross alt er der. Hos oss er det viktig med initiativ og søke midler til tjenesteutvikling og styrking av kvalitet der de finnes.

Støtte fra ledelsen

Når jeg antyder at handlingsrommet for spesialisthelsetjenesten snevres inn er ikke Randi umiddelbart enig i det. Vi kommer ikke i mål med pasienten hvis vi ikke samarbeider og utvider måten vi arbeider på. Hun berømmer ledelsen ved klinikken som har gitt god støtte til måten de tenker og utfører arbeidet ved avdelingen.

Utviklingen av rusfeltet

Rusreformen i 2004 var viktig, det ga rusfeltet høyere status. Men vi har en del å hente på å tydeliggjøre en felles strategi.

- Vi må fokusere mer på tidlig intervensjon og samhandle bedre med barnevern og psykisk helsevern for barn og unge. TSB besitter i dag mye kompetanse som må tas i bruk overfor de yngste, sier Randi. Her høres det ut som hun også venter på regjeringens Forebyggings- og behandlingsreform.

Mest stolt av

Avslutningsvis spør jeg, hva er du mest stolt av etter disse 24 årene som sjef - og her kommer høydepunktene på rekke og rad. Øverst troner samhandlingstiltakene:

  • ruskonsulentordningen i somatiske avdelinger
  • samhandling med kommunene
  • etablert gode differensierte behandlinger
  • etablert nye institusjoner som f.eks Veksthuset
  • etablert ny akuttpost TSB
  • ARA er utdanningsinstitusjon for spesialister
  • Bygge TSB som eget fag med forskning og fagutvikling

Listen kunne mest sannsynlig være enda lengre, men her måtte vi stoppe Randi.

Hvis du ønsker å videreutvikle rusfeltet i Stavanger så er tiden inne nå. Søknadsfristen for stillingen som avdelingssjef er 25. januar. Det kan gå 24 år til den blir ledig neste gang, så benytt muligheten.