SERAF har på oppdrag fra Helsedirektoratet ansvar for rapportering fra den årlige kartleggingen av pasienter som mottar behandling gjennom legemiddelassistert rehabilitering (LAR). SERAF presenterer hvordan det går med LAR-pasientene med tanke på sysselsetting, rehabilitering og grad av fornøydhet med behandling, rusmiddelbruk, hvilken medisin som brukes og om det har vært alvorlige hendelser som overdose. Som oppfølging av fjorårets fokus på «nye medisiner» presenterer de i år tall for depot injeksjons-LAR for første gang.

I år har SERAF, kanskje naturlig nok, inkludert noen spørsmål om covid-19. De fant stor grad av usikkerhet, samtidig som sykdomsprevalens blant LAR-pasienter var svært lav.  

Philipp Lobmaier, Ivar Skeie, Pål Lillevold, Helge Waal, Kari Bussesund og Thomas Clausen har forfattet statusrapporten for 2020 "LAR behandling under første året med Covid-19 pandemi". 

En aldrende LAR-populasjon

En aldrende LAR-populasjon er å anse som en suksess i seg selv, skriver SERAF. LAR har medført at mange mennesker med opioidavhengighet kan eldes med sykdommen. SERAF understreker i lys av dette at de framover vil styrke fokuset på gode levevaner, HepC-behandling og regelmessige legeundersøkelser.

Gjennomsnittsalderen i 2020 var 46,5 år for folk i LAR. De siste årene viser en gradvis aldring av hele populasjonen i LAR. De gjennomsnittlig eldste pasientene i 2020 kommer fra Innlandet med henholdsvis 48,9 og 49,5 år, mens de yngste kommer fra Førde (43,1 år i gjennomsnitt) og Finnmark (41,9 år). Det er som tidligere nokså liten forskjell mellom LAR-tiltakene. Kjønnsfordelingen har holdt seg stabilt med en kvinneandel på rundt 30 %.

LAR-pasientene blir stadig eldre og andelen over 50 år nå er på 36,7 % sammenlignet med 25 % i 2015. Andelen LAR-pasienter over 60 år er i 2020 tredoblet sammenlignet med 2015. Økt alder medfører ofte somatisk samsykelighet og aldringen har dessuten betydning for tilpasningen av LAR-tilbudet og behandlingsresultater.

Over 8000 mennesker får LAR-behandling

For første gang er tallet på folk i LAR over 8000. Per 31.12.2020 var 8099 mennesker i LAR i hele Norge, en økning på 199 pasienter i forhold til 2019. Kun 25 pasienter stod ved årsskiftet på "venteliste" for inklusjon. 

I 2020 var det totalt 991 inntak av pasienter i LAR. 530 førstegangsinntak og 461 re-inntak. De siste årene viser et nokså stabilt antall førstegangsinntak med rundt 400 årlig, mens noen færre kommer tilbake etter tidligere utskrivninger. Antall årlige inntak har også vært stabil de siste fem årene med rundt 700 årlig, mens det i 2020 økte til 991 inntak.

Når det gjelder utskrivninger fra LAR viser tallene for 2020 at det totalt var 619 utskrivninger mot 667 i 2019. Andelen som forblir i LAR over tid fortsetter å være høy med omtrent 9 av 10 pasienter. 

Om pasienten slutter å hente medisinen eller aktivt beslutter nedtrapping, vurderes dette til å være selvbestemt behandlingsavbrudd. Slike behandlingsavbrudd utgjør majoriteten siden 2008, og de ser ut til å ha stabilisert seg rundt 500 årlig gjennom de siste fem årene. I 2020 ble kun 31 pasienter (4,6 %) avsluttet etter vedtak om medisinsk uforsvarlighet. 146 pasienter (tilsvarende 21,7 %) ble rapportert avsluttet på grunn av dødsfall.
Sitat fra rapporten.

Bolig og arbeid

Andelen med egen bolig er 81 %, skriver SERAF. Andelen i Oslo er noe lavere (68 %) og ligger klart under gjennomsnittet. By- og regionforskningsinstituttet NIBR presenterte forrige uke en oversikt over bostedsløse. NIBR beskrev der at halvparten av dagens bostedsløse har rusproblemer og at én av fire av disse, "er i LAR eller annen, ikke nærmere spesifisert behandling". Tidligere var bolig et krav for å få LAR-medisiner, mens lavterskeltilbud og andre fleksible tiltak for å nå ut til flere kan kanskje være forklaringer på tallene.   

Andelen pasienter som er uten inntektsgivende arbeid og heller ikke er under utdanning, har vært stabil rundt 81% siden 2013. Dette kan henge sammen med høy gjennomsnittsalder, men er samtidig svært bekymringfullt i våre øyne med tanke på inkludering og meningsinnhold i hverdagen. 

68 % hadde i 2020 trygd som inntektskilde, 10 % hadde arbeids-avklaringspenger og 7 % økonomisk sosialhjelp, kun 10 % har arbeidsinntekt. Andelen med trygd øker.

Valg av medikament

På landsbasis ble 35 % av pasientene behandlet med metadon i 2020, en svak nedgang fra året før, som fortsetter den synkende trenden, mens buprenorfin har økt jevnlig de siste fem årene. I 2020 var andelen buprenorfin monopreparat noe lavere enn tidligere (40 % istedenfor 44 % året før) og det samme gjelder kombinasjonspreparat buprenorfin/nalokson (9,3 % istedenfor 14,3 % året før).

Nytt i årets rapport er et eget spørsmål om buprenorfin depot inj. (både 1 og 4 uker). Andelen ble anslått til rundt 2 % i 2019, men økte i 2020 til 12 %. Dette er det første året hvor det er spurt eksplisitt om bruken av buprenorfin depot.

Dødsfall
137 personer døde mens de var pasienter i LAR i 2020. Ytterligere 9 døde etter at de hadde avsluttet LAR behandlingen i 2020. De fleste (77) dør av somatiske årsaker. 16 pasienter døde av overdose. Gjennomsnittsalder for dem som døde er i overkant av 52 år. 

En kontinuerlig svakhet ved rapporteringen, i våre øyne, er at den blir fylt ut av pasientens behandler eller koordinator uten pasienten til stede. SERAF kommenterer dette med at "Til tross for jevnt over god datakvalitet, er det for mange manglende svar om pasientens aktuelle behandlingssituasjon". 

Klikk her for å lese hele rapporten